Геологічні умови формування та речовинні особливості ореолів фенітизації (на прикладі лінійного Чернігівського карбонатитового масиву Українського щита та його аналогів)

Дата
2015
Автори
Никанорова Юлія Євгеніївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню фенітових ореолів карбонатитових масивів лінійного структурно-морфологічного типу, а саме: встановленню особливостей їх морфології та речовинного складу; дослідженню геохімії процесу їх утворення; порівнянню з фенітовими ореолами класичних карбонатитових масивів центрального типу. Встановлено, що фенітові ореоли лінійних карбонатитових масивів, на відміну від масивів центрального структурно-морфологічного типу, зазвичай характеризуються вираженою морфологічною асиметрією. На породному та мінеральному рівнях підтверджено факт композиційної конвергенції контрастних за складом вихідних порід у процесі їх фенітизації, а також виявлено геохімічну зональність фенітових ореолів. Підтверджено можливість встановлення приналежності метасоматичних змін до фенітового типу та ідентифікації типів вихідних порід за даними про розподіл елементів-домішок у найбільш розповсюджених акцесорних мінералах. Вперше запропоновано мультиплікативний геохімічний показник зональності, спільний для досліджених лінійних карбонатитових масивів, який дозволяє уточнити положення зовнішньої границі фенітового ореолу, оцінити ступінь перетворення вміщуючих порід. Подібні коефіцієнти, за умови їх подальшого вдосконалення, можна розглядати як засіб підвищення ефективності прогнозно-пошукових робіт.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Никанорова Ю. Є. Геологічні умови формування та речовинні особливості ореолів фенітизації (на прикладі лінійного Чернігівського карбонатитового масиву Українського щита та його аналогів) : автореф. дис. ...канд. геолог. наук : 04.00.01 – загальна та регіональна геологія / Никанорова Юлія Євгеніївна.. - Київ, 2015. - 25 с.
Зібрання