Теоретико-ігровий підхід у логіці: прикладний аспект

Дата
2016
Автори
Гаджиєв Віталій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація базується на методах дослідження ігор, запропонованих у царині гуманітарного знання у працях Е. Берна (E. Berne), Л. Вітгенштайна (L. Wittgenstein), Г.-Г. Гадамера (H.-G. Gadamer), Й. Гейзінги (J. Huizinga) та інших. Математичні методи теорії ігор, які стали підґрунтям цієї дисертаційної роботи, були запозичені з праць таких авторів, як: Р. Ауман (R. J. Aumann), Р. Зелтен (R. Selten), О. Моргенштерн (O. Morgenstern), Дж. фон Нейман (J. Neumann von), Дж. Неш (J. F. Nash), Дж. Харсан’ї (J. C. Harsanyi), Т. Шеллінг (T. C. Schelling) та інших. Особлива увага в дисертаційній роботі була приділена спеціальним логічним методам у царині теоретико-ігрової семантики, які розробляли такі видатні логіки, як: Дж. ван Бентем (J. Benthem van), Г. Санду (G. Sandu), Я. Хінтікка (Ja. Hintikka).Серед праць пострадянських науковців, в яких експліцитно або імпліцитно досліджуються методологічні складники, що мають відношення до проблематики дисертації, варто назвати В. Васюкова, О. Драгаліну-Чорну, Н. Козаченко, А. Конверського, О. Лисанюк, Ю. Нечитайлова, М. Плахтій, М. Поповича, Я. Шрамка, І. Хоменко та інших. Крім того, для розгляду теоретико-методологічної та джерельної бази дисертаційного дослідження був використаний системний підхід. Для порівняння логічних теорій у дисертаційному дослідженні був застосований компаративний метод та метод аналогії. Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі на підставі дослідження теоретико-ігрового підходу в логіці виявлені прикладні можливості моделювання різноманітних ігор за допомогою логічних засобів теоретико-ігрової семантики та прагматики. Наукова новизна дисертаційного дослідження розкривається у таких теоретичних положеннях, що виносяться на захист: Уперше: – продемонстрована можливість застосування теоретико-ігрового інструментарію сучасної логіки для дослідження філософської проблематики щодо поняття соціального контракту. – на підставі порівняльного аналізу екстенсивних, стратегічних та паралельних ігор в теоретико-ігровій семантиці були виявлені їхні суттєві характеристики, які впливають на прикладні можливості тих логічних теорій в яких вони моделюються.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Гаджиєв В. В. Теоретико-ігровий підхід у логіці : прикладний аспект :. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 – логіка. / Гаджиєв Віталій Володимирович. - Київ, 2016. 182 с.
Зібрання