Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення

Дата
2017
Автори
Білоус Світлана Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню, розробленню та експериментальній перевірці методики навчання студентів-філологів іншомовного монологічного персуазивного мовлення за допомогою аргументативних, емотивних та оцінних тактик. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційній роботі вперше розроблено методику навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення в комплексі аргументативних, емотивних і оцінних тактик у жанрах аналітичного коментаря та публічного виступу; створено підсистему вправ і завдань та модель організації процесу навчання; уточнено зміст навчання майбутніх філологів усного англійського персуазивного мовлення та критерії оцінювання іншомовного усного монологічного персуазивного мовлення; подальшого розвитку набули принципи добору фонетичного, лексичного, граматичного, невербального й текстового матеріалу для навчання іншомовного усного монологічного персуазивного мовлення. У роботі поняття «персуазивна комунікація» визначено як історично створену форму ментально-мовної взаємодії індивідів, що закріплена в суспільній і комунікативній практиці та здійснюється на базі певних типів текстів і реалізує спробу впливу одного з комунікантів (адресанта) на установку партнера з комунікації (реципієнта/аудиторії), щоб непримусовим шляхом (із використанням комунікативних стратегій переконання) досягти від нього прийняття рішення щодо необхідності, бажаності або можливості здійснення або відмови від вчинення певної посткомунікативної дії в інтересах адресанта.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Білоус С. В. Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) / Білоус Світлана Віталіївна. - Київ, 2017. - 228 с.
Зібрання