Дослідження стійкості людської теломерази до маломолекулярних інгібіторів

Дата
2023
Автори
Заяц Інна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведено дослідження з моделювання взаємодії інгібітору 2-(3,4-дигідроксифеніл)-3,4-дигідро-2Н-хромен-3,5,7-тріолу з ферментом теломеразою; передбачені сайти зв’язування на поверхні теломеразної РНК та білкової каталітичної одиниці, а також проведено докінг. Встановлений потенційний сайт зв’язування 2-(3,4-дигідроксифеніл)-3,4-дигідро-2Н-хромен-3,5,7-тріолу на поверхні теломерази; аміно- та нуклеїнові залишки, що беруть участь у взаємодії з лігандом; типи взаємодій та довжини зв’язків. Отримані результати можуть бути використані для подальших in vitro досліджень. Ключові слова: теломераза, інгібітори теломерази, 2-(3,4-дигідроксифеніл)-3,4-дигідро-2Н-хромен-3,5,7-тріол, (+)-катехін, катехіни, поліфеноли, рак, докінг.
A study was conducted on modelling 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol interaction with the enzyme telomerase; predicted binding sites on the telomerase RNA and protein catalytic unit surfaces, and docking was performed. The potential binding site of 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol on the surface of telomerase was established, as well as amino and nucleic residues involved in the interaction with the ligand, and types of interactions and lengths of bonds. The obtained results can be used for further in vitro docking studies. Keywords: telomerase, telomerase inhibitors, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol, (+)-catechin, catechins, polyphenols, cancer, docking.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Заяц І.О. Дослідження стійкості людської теломерази до маломолекулярних інгібіторів : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 091 Біологія / Заяц Інна Олександрівна. - Київ, 2023. - 59 с.