Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення

Дата
2017
Автори
Білоус Світлана Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні було проведено діахронний аналіз теоретичного та практичного аспектів проблеми навчання іншомовного персуазивного мовлення; визначено лінгвістичні особливості англійського усного публіцистичного персуазивного мовлення: конкретизовано поняття «персуазивна комунікація», «персуазивна стратегія» та проаналізовано персуазивну стратегію в комплексі аргументативних, емотивних та оцінних тактик; визначено методичні засади, окреслено цілі та зміст навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення; обґрунтовано критерії добору матеріалу для навчання англійського персуазивного мовлення в жанрах аналітичного коментаря та публічного виступу; розроблено підсистему вправ та завдань, а також створено лінгводидактичну модель організації процесу навчання англійського усного персуазивного мовлення; експериментально перевірено ефективність авторської методики та розроблено методичні рекомендації щодо навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення. У результаті наукового пошуку нам вдалося зробити такі висновки. 1. Обгрунтовано, що у процесі навчання майбутніх філологів іноземної мови персуазивність необхідно розглядати як домінантну комунікативну стратегію (стратегію переконання) в комплексі груп аргументативних, емотивних та оцінних тактик. Навчання майбутніх філологів персуазивного мовлення має здійснюватися на основі політичного та масмедійного дискурсів у жанрах аналітичного коментаря-характеристики особистості/організації / події та публічного виступу (виступи, які надихають, агітаційні виступи, власне переконливі виступи), які належать до публіцистичного стилю мовлення та до різних функціональних підтипів мовлення (аргументування, повне/часткове спростування, полеміка). Навчання персуазивного мовлення потребує опанування студентами відповідних вербальних, невербальних та паравербальних засобів комунікації, які в комплексі здатні реалізувати персуазивні тактики. 2. Встановлено, що навчання майбутніх філологів англійського публіцистичного персуазивного мовлення має здійснюватися на основі компетентнісного, комунікативно-діяльнісного та соціокультурного підходів, які реалізуються за допомогою дидактичних (свідомості, активності, індивідуалізації, наочності) та методичних (комунікативності, автентичності навчального матеріалу, ситуативності, ситуативно-тематичної організації навчального матеріалу, співвивчення іноземної мови та іноземної культури, риторизації, домінувальної ролі вправ) принципів. Ключові слова: усне персуазивне мовлення, персуазивна стратегія, аргументативні тактики, емотивні тактики, оцінні тактики, навчання персуазивного мовлення, монологічне мовлення, майбутні філологи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Білоус С. В. Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 теорія та методика навчання (германські мови) / Білоус Світлана Віталіївна - Київ, 2017. - 228 с.
Зібрання