Соціальна технологія поділу влади: особливості інституціональної реалізації системи стримувань та противаг в умовах демократизації України

Дата
2021
Автори
Лопушняк Едуард Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дедалі частіше проблема балансу в розподілі владних повноважень під час побудови демократичної держави вивчається в працях іноземних політичних аналітиків, науковців та політичних діячів. Незважаючи на те, що дослідження системи стримувань і противаг має багатовікову історію, у сучасній соціальній теорії та соціології політики немає єдиного комплексного підходу до дослідження цього феномена. Соціально-технологічну складову у функціонуванні системи стримувань і противаг на сьогодні вивчено недостатньо, зокрема, в межах вітчизняного соціологічного дискурсу. З погляду перспектив розвитку вітчизняної теоретичної та прикладної соціології окреслене дослідження набуває особливої актуальності, зважаючи на демократичну трансформацію політичної системи України та брак комплексних, ґрунтовних досліджень системи стримувань і противаг як запоруки утвердження стабільного демократичного соціального порядку. У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, висвітлено методологічну основу роботи, наголошено на теоретичному та практичному значенні отриманих результатів, відображено попередню апробацію результатів дослідження та структуру роботи. У першому розділі «Еволюція теорії питання поділу влади» з’ясовано актуальний стан вивчення означеної проблеми, розкрито історичні етапи розвитку уявлень про систему стримувань і противаг у зарубіжній та вітчизняній соціальній науці. У другому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження системи стримувань та противаг як соціальної технології» досліджені сутність та технологічні особливості системи стримувань і противаг у демократичній політичній системі. У третьому розділі «Специфіка системи стримувань та противаг в Україні» проаналізовано політичні чинники еволюції форми правління в Україні, розкрито особливості функціонування системи стримувань і противаг в умовах чинності відповідних положень Конституції України, а також окреслено основні проблеми і запропоновано напрями забезпечення ефективної системи стримувань і противаг в Україні. У висновках узагальнено основні результати дослідження. Система стримувань і противаг є багатогранним феноменом. Багатовимірність феномена (а саме, горизонтальний, вертикальний, юридичний і фактичний виміри) та функції, які він виконує в суспільстві, зумовлюють інтерес до застосування інтегрального підходу до його вивчення. У роботі запропоновано власне визначення системи стримувань і противаг, демократії та демократизації. Повною мірою окреслено чинники, які впливають на функціонування системи стримувань і противаг, а також показано особливості реалізації окремих її елементів у політичних системах держав із різною формою правління. Акцентовано увагу на особливостях системи стримувань і противаг у змішаних формах республіканського правління з урахуванням політичного досвіду України. У магістерській роботі висвітлено підходи до вивчення окремих елементів системи стримувань і противаг, їхньої взаємозалежності та особливостей реалізації за різних форм правління.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Лопушняк Е. І. Соціальна технологія поділу влади: особливості інституціональної реалізації системи стримувань та противаг в умовах демократизації України : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Лопушняк Едуард Ігорович. - Київ, 2021. - 73 с.