Мисленнєвий експеримент як інструмент філософської аргументації

Дата
2023
Автори
Мироненко Руслан В’ячеславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Наукова новизна отриманих результатів: 1) З’ясовано що розгляд мисленнєвого експерименту як філософського аргументативного інструменту не був пріоритетом серед науковців у сучасній теорії аргументації. Можна зазначити, що тільки у прагма-діалектиці наявна одна розвідка, яка присвячена мисленнєвому експерименту у контексті академічної дискусії. 2) Виявлені особливості застосування мисленнєвого експерименту у філософських та природничих текстах: 1) для демонстрації наукової концепції; 2) як сценарій емпіричного експерименту; 3) як аргументативний інструмент «за чи проти» концепції; 4) для ілюстація зміни наукової парадигми. 3) Виявлено зв’язок між мисленнєвим експериментом як інструментом філософської аргументації та міркуванням за аналогією, що дозволило сформувати критерії оцінювання успішності мисленневих експериментів. 4) Запропоновано систематизацію критеріїв успішності мисленнєвих експериментів. Серед них: критерій подібності, критерій відмінності, критерій знання, критерій причинно-наслідкових зв’язків, критерій структурності, критерій релевантності до висновку. 5) З’ясовано умови застосування мисленнєвих експериментів в філософській аргументації, які пов’язані з розв’язанням проблеми виображення/сценарію мисленнєвого експерименту і проблеми визначення точки зору дослідника. Ключові слова: мислення, логіка, логічний аналіз мови, міркування, міркування за аналогією, філософія, раціональність, логічне моделювання, аргументація, істина, мисленнєвий експеримент, філософська аргументація, здоровий глузд, метафізика, методологія, Львівсько-Варшавська школа.
The scientific novelty of the obtained results: 1) It was found that considering a thought experiment as a philosophical argumentative tool was not a priority among scientists in the modern argumentation theory. It can be noted that only in pragma-dialectics is one investigation devoted to a thought experiment in the context of an academic discussion. 2) Identified features of the use of the thought experiment in philosophical and natural science texts: 1) to demonstrate a scientific concept; 2) as a scenario of an empirical experiment; 3) as an argumentative tool "for or against" the concept; 4) to illustrate the change of the scientific paradigm. 3) The connection between the thought experiment as a tool of philosophical argumentation and reasoning by analogy was revealed, which made it possible to form criteria for evaluating the success of thought experiments. 4) The systematization of criteria for the success of thought experiments is proposed. Among them are the criterion of similarity, the criterion of difference, the criterion of knowledge, the criterion of causal relations, the criterion of structurality, and the criterion of relevance to the conclusion. 5) The conditions for using thought experiments in philosophical argumentation, which are related to the solution of the problem of the representation/scenario of the thought experiment and the problem of determining the researcher's point of view, are clarified. Keywords: thinking, logic, logical analysis of language, reasoning, analogical reasoning, philosophy, rationality, logical modeling, argumentation, truth, thought experiment, philosophical argumentation, common sense, metaphysics, methodology, Lviv-Warsaw school.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Мироненко Р. В. Мисленнєвий експеримент як інструмент філософської аргументації : дис. … д-ра філософії : 033 Філософія / Мироненко Руслан В’ячеславович. - Київ, 2023. - 221 с.
Зібрання