Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько український напрямок)

Дата
2017
Автори
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації встановлено системні закономірності перекладу спеціальних текстів шляхом інтегративного вивчення двох рівнів перекладацького процесу: зовнішньої системи самоорганізації перекладу (комплексу відношень між перекладачем і факторами навколишнього середовища, що впливають на процес і результат перекладу); внутрішньої системи самоорганізації перекладу, до якої належать компоненти, які визначають виконання перекладацького замовлення. Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці синергетичної теорії перекладу спеціальних текстів. Уперше розроблено та обґрунтовано теоретичні засади синергетики перекладу спеціальних текстів у вітчизняному перекладознавстві; виокремлено синергетичні ознаки спеціального перекладу як надскладної системи двох рівнів самоорганізації; запропоновано синергетичну методологію дослідження спеціального перекладу; встановлено закономірності історичного розвитку перекладознавства і принципи дослідження перекладу на основі трьох типів наукової раціональності; описано принцип подвійного входження для системи спеціального перекладу; виявлено синергетичні принципи Буття і Становлення системи спеціального перекладу(ССП) на матеріалі спеціального перекладу; створено авторську синергетично інформаційну модель ССП; розроблено синергетично-інформаційну методику порівняльно-перекладацького (ППА) і доперекладацького аналізу (ДПА) спеціальних текстів на основі моделі. Наукове значення роботи полягає в розбудові синергетичної теорії (синергетики) перекладу на матеріалі спеціальних текстів. Розроблена синергетична методологія є внеском як у загальну теорію перекладу, так і в спеціальні теорії перекладу, де об’єктом дослідження виступають інформативні та апелятивні тексти. Авторська інформаційно-синергетична модель системи спеціального перекладу реалізує комплексний погляд на проблеми перекладознавства, які розробляються в рамках когнітивної транслятології, функціонально-діяльнісної теорії перекладу, теорії міжкультурної фахової комунікації, соціології перекладу. Отримані в роботі дані мають теоретичне значення також для суміжних дисциплін, серед яких лінгвосинергетика, корпусна та комп’ютерна лінгвістика.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Дорофеєва М. С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько український напрямок) : дис. ... д-ра. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство / Дорофеєва Маргарита Сергіївна. - Київ, 2017, - 579 с.
Зібрання