Система моніторингу наявності пального на базі скрейпінг-технологій

Дата
2023
Автори
Волошина Марина Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є розробка програмного застосунку для збору та узагальнення інформації щодо наявності пального по найбільшим мережам АЗС України задля підвищення зручності та спрощення доступу до інформації про наявне пальне. Об’єктом дослідження роботи є процес збору інформації про наявність пального, його кількість, тип, вартість по всіх містах та найбільших мережах АЗС України. Предметом дослідження роботи є підхід до видобутку даних про пальне на базі використання технології скрейпінгу. У першому розділі проведено аналіз особливостей задачі збору інформації про пальне в Україні, описано технологію скрейпінгу, проаналізовано існуючі рішення на ринку. У другому розділі спроектовано функціональну структуру системи, надано проектні рішення щодо схем функціонування застосунку, розроблено архітектуру застосунку, а також універсальну інформаційну модель для збору інформації про пальне. У третьому розділі обґрунтувано вибір інструментальних засобів для програмної реалізації застосунку, описано структуру класів системи, протестовано основні функції готового застосунку та наведено контрольний приклад роботи застосунку. Ключові слова: скрейпінг, адаптер, мапер, web-застосунок, Spring, Java.
The object of the work research is the process of collecting information about the availability of fuel, its quantity, type, cost in all cities and the largest networks of gas stations in Ukraine. The subject of the research work is an approach to fuel data extraction based on the use of scraping technology. The purpose of the work is to develop a software application for collecting and summarizing information on the availability of fuel at the largest networks of gas stations in Ukraine in order to increase convenience and simplify access to information about available fuel. In the first chapter, an analysis of the specifics of the task of collecting fuel information in Ukraine was carried out, scraping technology was described, and existing solutions on the market were analyzed. In the second section, the functional structure of the system is designed, design solutions are provided for the application's functioning schemes, the application's architecture is developed, as well as a universal information model for collecting fuel information. The third section substantiates the choice of tools for the software implementation of the application, describes the structure of the system classes, tests the main functions of the ready-made application, and provides a control example of the application's operation. Keywords: scraping, adapter, mapper, web application, Spring, Java.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Волошина М. О. Система моніторингу наявності пального на базі скрейпінг-технологій : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Волошина Марина Олегівна. – Київ, 2023. – 79 с.