Фінансова стабільність у забезпеченні фінансової безпеки України

Дата
2016
Автори
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення проблеми щодо розробки наукових засад дослідження фінансової стабільності та критеріїв забезпечення фінансової безпеки України й обґрунтовано практичні рекомендації щодо її забезпечення з урахуванням пріоритетних цілей економічного розвитку. Систематизація наукових поглядів вітчизняних та зарубіжних учених дала змогу обґрунтувати авторський підхід до розкриття сутності поняття «фінансова стабільність» як стану фінансової системи, за якого раціонально розподіляються та використовуються фінансові ресурси, реалізуються економічні інтереси всіх суб’єктів системи фінансових відносин, абсорбуються шоки та унеможливлюється їх здатність дестабілізуюче впливати на економіку, що є умовою забезпечення фінансової безпеки країни. Таке трактування даного поняття не обмежує його виключно забезпеченням стабільності банківського сектору, а розширює, передбачаючи участь усіх суб’єктів фінансової системи в забезпеченні фінансової безпеки.У роботі узагальнено методику МВФ і Світового банку (Програма оцінки фінансового сектора - FSAP); Комітету при Банку міжнародних розрахунків (Базельський комітет з питань банківського нагляду); ОЕСР, Міжнародної організації регуляторів ринків цінних паперів (IOSCO), Міжнародної асоціації органів страхового нагляду (IAIS), Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності (IASB); Ради з фінансової стабільності, а також способи вирішення проблеми забезпечення фінансової стабільності. Проведений регресійний аналіз показав пряму залежність кредитно-дефолтних свопів від восьми факторів, а саме: розміру зовнішнього боргу, індексу споживчих цін, індексу промисловості, зміни дефлятора ВВП, рівня реальної заробітної плати, рівня номінальної заробітної плати, курсу гривні до долара США, обсягів внутрішньої торгівлі. Економіко-математичні моделі є адекватними за будь-якого рівня значущості та виявлено досить тісний лінійний зв’язок (коефіцієнт детермінації більше 0,8). Це свідчить про те, що причинами уразливості української економіки є: тягар зовнішнього боргу та слабкість банківського сектора. Політична нестабільність, втрата промислових виробництв східного регіону, зменшення довіри громадян до національної банківської системи, падіння курсу гривні, надмірне залучення коштів на невигідних умовах поряд із нераціональним їх використанням, суттєво впливають на фінансовий потенціал юридичних та фізичних суб’єктів економічних відносин, обмежують економічну й політичну незалежність країни та є загрозою для її фінансової безпеки. Тому на сьогодні питання забезпечення відповідного рівня фінансової безпеки набуває першорядного значення. До заходів забезпечення фінансової безпеки можна віднести: підвищення прозорості функціонування фінансової системи, її звітність перед суспільством; координацію зусиль регуляторних органів; розробку методики прогнозування, виявлення та запобігання виникненню факторів, що несуть загрозу фінансовій стабільності; проведення досліджень та аналіз тенденцій і можливостей посилення таких загроз.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Плєшакова Н. А. Фінансова стабільність у забезпеченні фінансової безпеки України : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Плєшакова Наталія Анатоліївна. - Київ, 2016. – 238 с.
Зібрання