Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні

Дата
2018
Автори
Тарасюк Наталія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено розв’язанню проблеми формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні. Наукова новизна одержаних результатів аргументована тим, що в роботі вперше теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико граматичної компетентності у читанні: з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності визначено критерії відбору навчального матеріалу, виділено етапи формування англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні, запропоновано підсистему вправ, яка співвідноситься з етапами та містить групи і підгрупи вправ, побудовано модель відповідного навчання; уточнено сутність та структуру англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні; удосконалено критерії відбору навчального матеріалу; подальшого розвитку набули положення про комунікативно когнітивний підхід у формуванні лексико-граматичної компетентності у читанні, метакогнітивні та когнітивні стратегії. Англомовну лексико-граматичну компетентність як складову англомовної комунікативної компетентності майбутнього інженера-будівельника проаналізовано в контексті проектної інженерно-будівельної діяльності, яка корелює з типовими задачами діяльності проектної виробничої функції майбутнього інженера-будівельника. «Англомовну лексико-граматичну компетентність майбутніх інженерів будівельників у читанні» визначено як здатність розуміти лексичну та граматичну сторону професійно орієнтованих текстів, зокрема, ескізного будівельного проекту, яка ґрунтується на складній і динамічній взаємодіїлексичних, граматичних знань, навичок у кореляції з предметними (у тому числі знаннями та навичками читання компонентів креслення), а також мовної усвідомленості, що сприяє успішній реалізації проектно-конструкторської діяльності інженера-будівельника в англомовному професійному середовищі. Конкретизовано лексико-граматичні знання, навички, якими повинні оволодіти студенти будівельних спеціальностей. Визначено дидактико-методичні особливості формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні: урахування положень комунікативно-когнітивного підходу; зосередження на принципах: інтегрованого навчання, системності, функціональності, інформаційного переходу, єдності навчання, виховання і розвитку, автентичності, проблемності, рефлексивності; удосконалення організації навчального процесу шляхом залучення студентів до використання метакогнітивних та когнітивних стратегій. З метою розробки ефективної методики формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні здійснено лінгвістичний аналіз ескізного будівельного проекту. Ескізний будівельний проект визначено як паралінгвістично активний, інтегративний текст, який вирізняється просторовим зв’язком та синсемантичними відносинами вербального компоненту із кресленнями та умовними позначеннями до його компонентів (вербальна частина не може існувати незалежно від невербальної). Виявлено компонентний склад ескізного будівельного проекту (загальні примітки і таблиці із загальною інформацією про зміст ескізного будівельного проекту, креслення-розпланування з примітками, план поверху з примітками та фасад) та лексико-граматичні особливості ескізного будівельного проекту (значна кількість термінологічних словосполучень з атрибутивним іменником; вживання речень із модальним дієсловом shall та інфінітивом в активному та пасивному станах, наказових речень, атрибутивних словосполучень, речень з присудком в теперішньому неозначеному часі, пасивному стані; складнопідрядних речень з підрядним обставинним реченням із unless, атрибутивних конструкцій з дієслівним атрибутом, конструкцій логічної емфази, каузативних конструкцій у загальних примітках; відсутність артиклів у підписах креслень та таблицях). Представлено характеристики ескізного будівельного проекту як паралінгвістично активного тексту із використанням методу функціонального аналізу вербально-візуальних компонентів. На основі аналізу специфіки майбутньої професійної діяльності студентів будівельних спеціальностей, особливостей ескізного будівельного проекту визначено одиниці відбору навчального матеріалу для формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні (ескізний будівельний проект, лексичні одиниці, граматичні структури), а також критерії їх відбору. Зокрема, відбір ескізних будівельних проектів здійснювався з урахуванням критеріїв: автентичності, тематичності, інформативності, посильності та доступності, достатньої і помірної насиченості тексту термінологічними одиницями, взірцевості, авторитетності джерел відбору. Лексичні одиниці відібрано на основі критеріїв: сполучуваності, частотності, професійної спрямованості, практичної необхідності, достатності, а граматичні структури – частотності, практичної необхідності та достатності. Обгрунтовано етапи формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні: орієнтовно підготовчий етап, спрямований на ознайомлення з новим мовним матеріалом, стереотипно-ситуативний, який передбачає формування рецептивних лексико граматичних навичок на рівні слова, словосполучення, речення, варіативно ситуативний, спрямований на формування лексико-граматичних навичок на рівні надфразової єдності, завершальний, на якому здійснюється інтегрований розвиток лексико-граматичних навичок і вмінь читання. Виокремлено чотири групи вправ для формування у майбутніх інженерів будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні: 1) вправи на ознайомлення з новим мовним матеріалом на основі візуальних та вербальних опор (позначення архітектурно-конструктивних елементів креслень ЕБП, таблиці загальної характеристики ЕБП); 2) вправи на формування рецептивних лексико-граматичних навичок на рівні слова, словосполучення, речення із використанням вербально-візуальних (креслення з примітками ЕБП)та вербальних (таблиці загальної характеристики ЕБП) опор; 3) вправи на формування рецептивних лексико-граматичних навичок на рівні надфразової єдності із використанням вербально-візуальних (креслення з примітками ЕБП) та вербальних (таблиці загальної характеристики ЕБП) опор; 4) вправи на інтегрований розвиток лексико-граматичних навичок і вмінь читання на основі ЕБП. Запропоновані групи вправ корелюють із етапами та, в свою чергу, містять підгрупи вправ. На основі аналізу вимог до рівня володіння англійською мовою професійного спрямування випускником закладу вищої освіти на рівні бакалаврату, вивчення практичного стану викладання студентам будівельних спеціальностей англійської мови професійного спілкування, виявлення дидактико-методичних і лінгвістичних особливостей формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні і обґрунтовано модель організації навчання. Запропоновано два варіанти моделі організації навчання з формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні: з паралельною організацією навчання, за якої на кожному етапі (орієнтовно-підготовчому, стереотипно-ситуативному та варіативно-ситуативному) паралельно вивчаються матеріал з перших двох тем (тема 1. «Загальна характеристика ескізного будівельного проекту», тема 2.«Креслення з примітками») та відповідних підтем, а на завершальному – матеріал з теми 3. «Ескізний будівельний проект»; з послідовною організацією навчання, яка передбачає послідовне опанування матеріалом спочатку теми 1 «Загальна характеристика ескізного будівельного проекту» на орієнтовно підготовчому, стереотипно-ситуативному та варіативно-ситуативному етапах, потім теми 2. «Креслення з примітками» з відповідними підтемами на цих же етапах, а потім вивчення теми 3. «Ескізний будівельний проект» на завершальному етапі. Експериментально підтверджено ефективність моделі Б методики навчання, що збігається із гіпотезою за якою передбачалося поетапне опрацювання навчального матеріалу на орієнтовно-підготовчому етапі, стереотипно-ситуативному та варіативно-ситуативному та завершальному етапах і виявлено підвищення рівня внутрішньої мотивації студентів до вивчення англійської мови за професійним спрямуванням за результатами анкетування. На основі отриманих результатів дослідження розроблено методичні рекомендації щодо формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні на базі ескізного будівельного проекту. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці навчального посібника «English for civil engineering students»; в укладанні робочої програми до нього, у відборі автентичного матеріалу для навчання у вигляді креслень та приміток реальних ескізних будівельних проектів, які написані англійською мовою, та у створенні підсистеми вправ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Тарасюк Н. М. Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тарасюк Наталія Миколаївна. – Київ, 2018. – 310 с.
Зібрання