Лінгвопрагматика сучасної французької соціальної реклами

Дата
2016
Автори
Чернова Анастасія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Усебічне вивчення поняття соціальної реклами є актуальною проблемою сучасного мовознавства з огляду на значущість цього виду реклами в житті суспільства та відсутність її цілісного опису. Багатоаспектність рекламного дискурсу вимагає застосування лінгвопрагматичного, семантико-когнітивного та семіотичного підходів, які уможливлюють комплексне вивчення семантики, семіотичної організації, мети, функцій та комунікативних особливостей рекламного повідомлення. Застосування цих підходів у дослідженні французької соціальної реклами показало, що рекламний дискурс постає як комплекс відношень, які виявляються в процесі виникнення, формування, розвитку й функціонування рекламного тексту. Соціальна реклама є важливим інструментом у формуванні суспільства, яка актуалізує проблеми соціуму та пропонує шляхи їх розв‘язання. Французьку соціальну рекламу переважно розраховано на широку аудиторію та спрямовано на привернення уваги до загальнолюдських проблем боротьби з насильством, охорони природи, здоров‘я дітей та дорослих, наркоманії, СНІДу. Створення рекламного повідомлення становить когнітивний процес, за допомогою якого комунікатор і реципієнт вступають у певні соціальні стосунки. Сучасна соціальна реклама є віддзеркаленням процесів, що відбуваються у суспільстві, відображенням зміни його ціннісних пріоритетів та появи нових концептів, які реалізуються за допомогою мовних засобів. Вивчення концептосфери та лексико-семантичної реалізації концептів французької соціальної реклами показало, що її центральними мегаконцептами є ―MENACE‖ (―ЗАГРОЗА‖) та ―PROTECTION‖ (―ЗАХИСТ‖), які перебувають в опозиційних відношеннях. Навколо цих двох базових мегаконцептів зосереджено такі концепти як «DEPENDANCE» («ЗАЛЕЖНІСТЬ»), «MALADIE» («ХВОРОБА»), «DANGER» («НЕБЕЗПЕКА»), «DISCRIMINATION» («ДИСКРИМІНАЦІЯ»), «RECYCLING» («РЕЦИКЛІНГ»), «EGALITE» («РІВНІСТЬ») та «TOLERANCE» («ТОЛЕРАНТНІСТЬ»). Специфіку рекламного дискурсу визначає його комунікативно-прагматична орієнтованість, що виявляється у підборі вербальних та невербальних засобів та способах їх подачі. Сучасна французька соціальна реклама є широко використовує візуальні коди для посилення психоемоційного впливу на аудиторію, більш повного представлення інформації, створення широкої мережі асоціативних зв‘язків, тощо. На основі класифікації, розробленої французькими дослідниками «Групи μ», було виділено такі функції зображення у соціальній рекламі: ілюстративну, доповнювальну, деталізувальну / аспектуалізувальну, наративну та символіко-риторичну. Досліджуваний масив французької соціальної реклами було поділено на три групи за наявністю / відсутністю зображення та текстових засобів. У рамках семіотичного аналізу було встановлено, що текстовий та візуальний компоненти реклами є однаково важливими для повноцінного сприйняття рекламного повідомлення. Ключові слова: французька соціальна реклама, рекламний дискурс, типологія соціальної реклами, лінгвопрагматика, комунікативна структура, концепт, концептосфера, семіотичні особливості, риторико-стилістична організація.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Чернова А. О. Лінгвопрагматика сучасної французької соціальної реклами : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 романські мови / Чернова Анастасія Олександрівна. - Київ, 2016. - 252 с.
Зібрання