Структуротвірна роль міфу в сучасній українській драмі

Дата
2017
Автори
Мірошниченко Надія Леонідівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота доводить важливість комплексного аналізу міфологічних моделей, втілених у драматичних текстах. Розглянуто різні концепції міфу філософів, культурологів, соціологів, психологів, літературознавців. Доведено продуктивність застосування положень Р. Барта про наявність трьох рівнів міфологізації – традиційного, ідеологічного і мистецького, а також залежність зміни міфологічних стратегій від соціокультурного контексту. У дослідженні аналізуються структурні елементи, що також мають різні інтерпретації. На нашу думку, суттєвими у даному контексті є такі компоненти структури, як тема, ідея, сюжет, характер, час і простір, а особливо значущими є ті, що акцентовані у драмі – конфлікт, дія, композиція. Всі вони зазнавали трансформації, але не втрачали ключового значення. Аналіз стилістичного контексту та специфіки розвитку драми обраного періоду дає змогу спостерегти і окреслити такі тенденції: «втому» від соцреалістичного, а, по суті, квазікласицистичного канону, його поступову деструкцію, виникнення рис постмодернізму та метамодернізму у поєднанні з постдрамою, а також повернення елементів стилістичних напрямів, раніше витіснених на маргінес. Трансформації суспільства, суперечності перехідного періоду, процес формування незалежної держави, досвід революцій і війни, а також, під їх впливом, зміни театральної системи і ролі в ній драматурга провокують зміни світоглядних орієнтирів і системи цінностей. Ці трансформації мають вплив на міфопоетичні тенденції української драми. Таким чином перед дослідником постає необхідність аналізу драматургії у соціокультурному контексті. Це зумовлено двоїстою природою драми (між літературою і театром), оскільки взаємодія драми й театру впливає на формування міфологічної стратегії, зокрема існування тоталітарного чи вільного сценічного простору, перебування драматургів у статусі еліти чи маргіналів і структурні модифікації (слідування канонам чи опозиція). Ключові слова: драма, міф, міфопоетика, українська драматургія, соцреалізм, постмодернізм, структура, композиція, конфлікт, дія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Мірошниченко Н. Л. Структуротвірна роль міфу в сучасній українській драмі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 теорія літератури / Мірошниченко Надія Леонідівна - Київ, 2017. - 248 с.
Зібрання