Явище синонімії у фармацевтичній номенклатурі грецько-латинського походження: ономасіолого-дериваційний аспект

Дата
2016
Автори
Лехніцька Світлана Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній праці визначено 11 синтаксичних моделей з різними типами синтаксичного зв’язку та кількістю номенокомпонентів. Найбільш поширеною синтаксичною моделлю виявилася атрибутивна. Атрибутивний номенокомпонент словосполучення, як правило, є неузгодженим означенням у вигляді прикладки (230 ФО), виражений іменником у повній формі (160 ФО), скороченій формі (40 ФО), абревіатурою (25 ФО). Атрибутивний номенокомпонент може бути виражений прикметником – узгоджене означення (11 ФО) або іменником у формі род. відмінка однини – неузгоджене означення (15 ФО). Найменш частотними є дієслівні моделі з предикативним зв’язком (3 ФО), а також синтаксична модель, утворена поєднанням кореневого номенокомпонента та цифрового номеносимвола (2 ФО). З’ясовано, що в більшості випадків (225 ФО) атрибутивний номенокомпонент репрезентує КН-ідентифікатор фірми-виробника, тобто є своєрідною торговою маркою. Ідентифікаційну функцію виконують передусім асоціативні назви, тому серед цієї групи атрибутивних номенокомпонентів переважають різні види власних назв: антропоніми, топоніми, теоніми. Найбільш поширеними є антропоніми (імена та прізвища засновників фармацевтичних компаній і фірм), які легко запам’ятовуються споживачами ліків і викликають позитивні асоціації, що сприяє збільшенню продажу ЛП. Перспективність отриманих у дисертації висновків виявляється у: а) розвитку метoдики лінгвокогнітивного та лiнгвокультурологічного аналізу в контексті актуальних проблем сучасного термінознавства; б) деталізації методики когнітивно-ономасіологічного та морфолого-синтаксичного аналізу термінів та найменувань при дослідженні прогностичних шляхів розвитку терміносистеми; в) розробці теоретико-методологічних проблем когнітивної лінгвістики; г) системному дослідженні явища термінологічної та номенклатурної синонімії; ґ) об’єктивації магістральних шляхів розвитку латинськомовної фармацевтичної терміносистеми.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Лехніцька С. І. Явище синонімії у фармацевтичній номенклатурі грецько-латинського походження: ономасіолого-дериваційний аспект : дис. ...канд. філол. наук : 10.02.14 – класичні мови / Лехніцька Світлана Іванівна. - Київ, 2016. - 256 с.
Зібрання