Організаційно-правові засади вдосконалення виборчих процесів в Україні (на основі досвіду країн Європейського Союзу)

Дата
2023
Автори
Субчак Олена Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячене специфіці функціонування публічного управління та адміністрування стосовно організаційно-правових засад вдосконалення виборчих процесів в Україні з використанням кращих практик країн Європейського Союзу. У результаті проведеного дослідження встановлено, що детермінантом демократичного формування влади є здійснення вільного, прозорого та справедливого формування громадянами представницьких органів, забезпечення органами адміністрування виборчих процесів міжнародних принципів виборчого права, детальне законодавче регулювання виборчих процедур, належне організаційне, інституційне, правове, інформаційне, безпекове, інноваційне та фінансове забезпечення виборчих процесів. Детальний аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження виборчих процесів засвідчив, що вирішення низки питань, пов’язаних з удосконаленням виборчого законодавства, модернізацією виборчих процедур та реформуванням виборчої системи становить особливе значення в контексті демократичного розвитку України. Точність та повнота визначень понять у нормативно-правових актах слугують якісним підґрунтям у практичній реалізації норм виборчого законодавства. У ході дослідження здійснено комплексне дослідження виборчих систем країн Європейського Союзу. Встановлено, що основним підґрунтям у виборчих процесах слугує тип застосованої виборчої системи, на підставі якої встановлюються результати виборів та від яких залежать способи реалізації виборчих процедур. На підставі аналізу європейських виборчих норм з’ясовано, що нормативно-правове забезпечення виборчих процесів в країнах Європейського Союзу, направлене на кодифікацію виборчих нормативно-правових актів, з огляду на практичність та комплексність у використанні, що дозволяє уникнути колізій, прогалин та двозначного трактування виборчих норм, а також закріплення базових виборчих норм у конституціях країн. Здійснено комплексний аналіз виборчих інституцій України та країн Європейського Союзу. На підставі зроблених висновків запропоновано удосконалення організаційної процедури відбору кандидатів у члени Центральної виборчої комісії шляхом запровадження відкритого конкурсу та законодавчого закріплення вимог до професійної кваліфікації, репутації, доброчесності, досвіду роботи таких кандидатів. Ключові слова: виборчий процес, Виборчий кодекс України, Європейський Союз, європейська інтеграція, європейська безпека, демократія, інформаційні технології, війна, парламент, політичні партії, представницькі органи влади, політичні маніпуляції, політичні технології, інформаційно-психологічні операції, політичний процес.
The dissertation study is devoted to the specifics of the functioning of public administration and management in relation to the organizational and legal framework for the improvement of electoral processes in Ukraine on the basis of the best practices of the European Union. The study found that the determining factors of democratic power formation are fair and transparent formation of representative public bodies, legislative consolidation and enforcement of the principles of the electoral process, detailed regulation of election procedures, organizational, legal, informational, financial and logistical support. A detailed analysis of the conceptual and categorical apparatus of election processes has shown that election processes are the main instruments for the formation of representative bodies of power, and therefore the consideration of a number of issues related to the improvement of electoral legislation and reform of the electoral system is of particular importance in the context of democratic development of Ukraine. The qualitative basis for the practical implementation of electoral legislation is the accuracy and completeness of the definitions of concepts in legal acts. In the course of the study, a comprehensive study of the electoral systems of the countries of the European Union was conducted. It was established that the main basis of the electoral processes is the type of the used electoral system, on the basis of which the results of the elections are determined and on which the methods of conducting the electoral processes depend. Based on the analysis of European electoral norms, the author concludes that the legal framework of electoral processes in the countries of the European Union is aimed at codification of electoral legal acts, taking into account their practicability and complexity of application, which allows to avoid conflicts, gaps and ambiguous interpretation of electoral norms. Comprehensive analysis of electoral institutions of Ukraine and European Union is conducted. On the basis of the conclusions drawn, the author proposes to improve the organizational procedure for the selection of candidates for the Central Election Commission through the introduction of an open competition and legislative requirements for the professional qualifications, reputation, integrity and work experience of such candidates. Keywords: electoral process, Electoral Code of Ukraine, European Union, European integration, European security, democracy, information technology, war, Parliament, political parties, representative authorities, political manipulation, political technologies, informational and psychological operations, political process.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Субчак О. С. Організаційно-правові засади вдосконалення виборчих процесів в Україні (на основі досвіду країн Європейського Союзу) : дис. ... д-ра філософії : 281 Публічне управління та адміністрування / Субчак Олена Сергіївна. - Київ, 2023. - 250 с.
Зібрання