Протидія корупції у публічній сфері як складник державної безпеки: система антикорупційних органів та напрямки діяльності НАЗК в умовах воєнного стану

Дата
2022
Автори
Корчак Наталія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Система антикорупційних органів та адаптація діяльності НАЗК до особливостей воєнного стану є важливими складовими механізму протидії корупції в публічній сфері. Мета статті зумовлена необхідністю дослідження напрямів, видів діяльності та основних частин механізму протидії корупції з погляду забезпечення державної безпеки. В умовах російської агресії Методологія дослідження базується на поєднанні загальнонаукових (аналіз і синтез, абстрагування та конкретизація, аналогія та моделювання) та спеціальних (діагностика корупційних відносин, експертні оцінки, статистичний аналіз, вивчення документальних джерел, установлення причинно- наслідкових зв’язків) методів, що забезпечують достовірність результатів і висновків монографічного дослідження. Результати дослідження показали, що корупція завдає серйозної шкоди демократичній структурі суспільства та є однією з головних загроз національній безпеці. Коріння корупції криються в механізмі здійснення державної влади. Протидія корупції шляхом її обмеження та/або боротьби наповнює новим змістом діяльність у сфері державного (публічного) управління. Систему державних антикорупційних органів формують органи загальної та спеціальної превенції, органи розслідування корупції, органи притягнення до відповідальності за вчинення корупційних та/або пов’язаних із корупцією правопорушень. У дослідженні робиться акцент на особливості реалізації функції загальної превенції в діяльності НАЗК у період російської агресії та висвітленні прогресивних аспектів у діяльності органу щодо прийняття цифрових рішень. Практичні результати. Ефективність протидії корупції залежить від якості антикорупційного законодавства, функціональної спроможності антикорупційних інституцій, наявності інноваційних цифрових інструментів. Цінність/оригінальність. Ефективність антикорупційної діяльності залежить від злагодженості органів, які формують систему антикорупційної інфраструктури. Маючи різний правовий статус та обсяг повноважень, державні інституції у сфері протидії корупції в тісній координації та взаємодії забезпечують реалізацію функцій від загальної/спеціальної превенції до розслідування корупційних правопорушень і, зрештою, здійснення справедливого правосуддя в межах адміністративного, кримінального та цивільного процесів. Досвід НАЗК у прийнятті цифрових рішень є потужним фактором зміцнення інституційної спроможності органу, особливо в умовах воєнного часу.
The system of anti-corruption bodies and the adaptation of the NACP activities to the peculiarities of martial law are important components in the mechanism of combating corruption in the public sphere. The purpose of the article is determined by the need to study the directions, types of activities and the main components of the mechanism of anti-corruption in terms of state security in the conditions of Russian aggression. Methodology of the study is based on a combination of general scientific (analysis and synthesis, abstraction and concretization, analogy and modeling) and special (diagnosis of corrupt relations, expert assessments, statistical analysis, study of documentary sources, establishment of cause-effect relationships) methods, which ensure the validity of results and conclusions of monographic research. Results of the study showed that corruption causes serious damage to the democratic structure of society and is one of the main threats to national security. The roots of corruption are hidden in the mechanism of exercising state power. Countering corruption by restricting and/or combating it fills with new content the activities in the sphere of state (public) administration. The system of state anti-corruption institutions is formed by general and special prevention bodies, corruption investigation bodies, prosecution bodies for corruption or corruption-related offenses. This study focuses on the peculiarities of implementation of the function of general prevention in the activities of the National Agency for the Prevention of Corruption during the Russian aggression and highlights the progressive aspects of leadership of the body in the sphere of digital decision-making. Practical implications. The effectiveness of combating corruption depends on the quality of anti-corruption legislation, the functional ability of anticorruption institutions, the availability of innovative digital tools. Value/originality. The effectiveness of anti-corruption activities depends on the coherence of the bodies that form the system of anticorruption infrastructure. Having different legal status and scope of powers, state institutions in the sphere of combating corruption in close coordination and interaction ensure the implementation of functions from general/special prevention to investigation of corruption offenses and, ultimately, the implementation of fair justice within the administrative, criminal and civil proceedings. The NAPC’s experience in digital decision-making acts as a powerful factor in strengthening the institutional capacity of the body, especially in wartime conditions
Розділ 4.2. колективної монографії «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Корчак Н. Протидія корупції у публічній сфері як складник державної безпеки: система антикорупційних органів та напрямки діяльності НАЗК в умовах воєнного стану / Наталія Корчак // Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : монографія / за заг. ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка . – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2022. – С. 811-859.