Лінгвокультурологічні аспекти відтворення мовленнєвого портрета персонажів (на матеріалі телесеріалу "Гострі картузи"та перекладів студій “Струґачка” і “Цікава ідея”)

Дата
2023
Автори
Косенко Ілона
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Важливим аспектом перекладу такого аудіо-медіального продукту, як серіал, є повноцінне відтворення мовленнєвого портрета персонажів, оскільки окрім художньої цінності та індивідуальних рис, він включає цілу низку лінгвокультурологічних особливостей, відображених у мовленні. Засоби мовленнєвої характеристики не тільки формують образ персонажа, а й впливають на репрезентацію культури країни його походження, відтворення культурних особливостей, менталітету, історичних подій тощо. У дослідженні було окреслено поняття мовленнєвого портрета персонажа, визначено його роль у перекладі кінопродукту, висвітлено його основні складові. Зокрема, було детально проаналізовано імпліцитні та експліцитні компоненти мовленнєвої характеристики, які потребують різних стратегій адаптації: прагматичної та соціокультурної. Застосування цих стратегій необхідне, зокрема, для глибокого розуміння реципієнтом важливих культурних кодів у рамках авторського задуму. Висвітлені елементи мовленнєвого портрета було проілюстровано фрагментами оригінального тексту серіалу та його перекладами українських студій: «Струґачка» і «Цікава Ідея». Отримані дані можуть бути застосовані як у подальших теоретичних дослідженнях проблеми відтворення мовленнєвого портрета персонажів у контексті лінгвокультурології, стилістики та перекладознавства, так і слугувати матеріалом для практичного здійснення перекладу продуктів аудіовізуального формату, зокрема серіалів. Отже, дослідження лігвокультурологічних особливостей мовленнєвого портрета на матеріалі серіалу «Гострі картузи» акцентує увагу на важливості ретельного відтворення мовленнєвих особливостей персонажів задля збереження автентичності та авторського задуму, передачі важливих культурних кодів, та забезпечення доступності для українських глядачів. Дане дослідження може сприяти поліпшенню перекладацької практики та підвищенню якості перекладу іншомовного аудіовізуального продукту, зокрема серіалів.
An important aspect of translating audio-media product such as a TV series is the accurate rendering of the characters' speech portrait. The speech portrait is a set of components of the character's speech, whose role is to provide the characters with certain qualities, outline their temperament, depict the cultural or historical context, taking into account characteristics of the language, manner of speaking, speech patterns and other elements. The speech portrait includes a number of linguistic and cultural features, in addition to the artistic value and individual traits of the characters. The means of linguistic characterization not only form the image of characters but also influence the representation of the original culture, rendering cultural peculiarities, mentality, historical events, etc. Linguistic and cultural features reflect associations existing between the characters’ speech characteristics and the cultural and linguistic context where they function. The study outlines the concept of a character's speech portrait, defines its role in the translation of a film product, and highlights its main components. The selection of certain linguistic units in translation is determined by many factors that reflecting information about the characters, including such details of their personality as gender, age, nationality, appearance, emotions, behavior, etc. We analyzed the implicit and explicit components of the speech portrait, which require different adaptation strategies, namely pragmatic and socio-cultural ones. The use of these strategies is necessary for the recipient to gain a deep understanding of important cultural codes, which make up the author's idea. The described elements of the speech portrait were illustrated with fragments of the original text of the "Peaky Blinders" series and its translations by the Ukrainian studios: "Струґачка" and "Цікава Ідея". The research results can be used both in further theoretical studies of reproducing the speech portrait of characters, and serve as practical material for the practical translation of audiovisual products, in particular TV series. Therefore, the study of the linguistic and cultural features of the speech portrait based on the TV series "Peaky Blinders" emphasizes the importance of careful reproduction of the characters' speech characteristics in order to preserve authenticity and the author's idea, convey important cultural codes, and ensure the product's comprehensibility for Ukrainian audience. This study may contribute to improving translation practice and enhancing the quality of translation of the foreign-language audiovisual products, including TV series.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Косенко І. Лінгвокультурологічні аспекти відтворення мовленнєвого портрета персонажів (на матеріалі телесеріалу "Гострі картузи"та перекладів студій “Струґачка” і “Цікава ідея”) : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Косенко Ілона. – Київ, 2023. – 71 с.