Оцінка геологічних ризиків при розвідці і оцінці запасів корисних копалин на прикладі родовищ карбонатних порід

Дата
2023
Автори
Майборода Євген Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі проведено оцінку мінерально-сировинної бази карбонатних порід на різних рівнях – загалом вся мінерально-сировинна база, регіональний рівень і локальний рівень окремих родовищ. визначення оптимальних параметрів кондицій на карбонатну сировину для оцінки запасів та розробка інструментів врахування геологічного ризику при освоєнні родовищ карбонатної сировини. 3 Проведено систематизацію, аналіз та класифікацію запасів всієї мінерально-сировинної бази за генетичними, промисловими ознаками, за напрямами використання сировини, а також за ступенем вивченості і підготовленості до промислового освоєння. Для цього рівня досліджень використано наступні методи: статистичного аналізу та прогнозування - для визначення перспектив розширення мінерально-сировинної бази карбонатних порід по окремим напрямам і регіонам; методи класифікації запасів і ресурсів карбонатних порід за ознаками промислового значення, ступеня техніко-економічного і геологічного вивчення. В роботі проведено класифікацію запасів карбонатних порід на національному і регіональному рівнях. Визначені головні промислові типи та напрями використання мінеральної сировини, якими є сировина для будівельної індустрії та флюсова сировина для металургії. Встановлено, що розподіл запасів і ресурсів вапняків є нерівномірним по галузям використання і в регіональній структурі. За кількістю об’єктів, в т.ч. тих, що розробляються, виділяються південні та східні регіони АР Крим, Донецька, Миколаївська області, в меншій мірі західні області – Тернопільська, Хмельнцька. Нерівномірність розподілу спричиняє зростання ризиків забезпеченості запасами та доступу до родовищ. Ключові слова: карбонатна сировина, вапняк, розвідані запаси, геологічний ризик, геолого-економічна оцінка, параметри кондицій.
The paper evaluates the mineral and raw material base of carbonate rocks at different levels - in general, the entire mineral and raw material base of Ukraine, the regional level and the local level of individual deposits. Determination of optimal cut-off parameters for carbonate raw materials reserves assessment and development of tools for taking geological risk into account when developing and mining carbonate rocks deposits. The systematization, analysis and classification of the reserves of the entire mineral and raw material base was carried out according to genetic, mining and industrial characteristics, according to the directions of use of raw materials, as well as according to the degree of study and readiness for development and mining operation. The following methods were used for this level of research: statistical analysis and forecasting - to determine the prospects for expansion of the mineral raw material base of carbonate rocks in certain areas and regions; methods of carbonate rocks resources classification according to features of industrial importance, degree of technical, economic and geological study. Key words: carbonate raw material, limestone, explored reserves, geological risk, geological and economic assessment, cut-off parameters.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Майборода Є. І. Оцінка геологічних ризиків при розвідці і оцінці запасів корисних копалин на прикладі родовищ карбонатних порід : дис. … д-ра філософії : 103 - Науки про Землю / Майборода Євген Ігорович. - Київ, 2023. - 218 с.
Зібрання