Біохімічні механізми специфічної взаємодії білків пероксиредоксинів з креатинфосфокіназою головного мозку людини за дії стресорів

Дата
2017
Автори
Рахметов Анар Джамалович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній дисертаційній роботі було досліджено питому ферментативну активність рекомбінантного білку КФК-ГМ за умов температурного та окисного стресу. Показано інгібування активності КФК-ГМ на 74% за інкубування з 1 мМ пероксидом гідрогена та на 86% за температури 42°С. На другому етапі роботи на прикладі реакції ко-імунопреципітації було продемонстровано взаємодію білків PrxI, Prx II та КФК-ГМ в клітинних лініях HeLa та A549 за дії стресорів. Підвищення температури сприяло кооперативності між КФК-ГМ та Prx II. При дослідженні шаперонних властивостей Prx I та Prx II ми виявили, що шаперонна активність Prx I за умов температурного стресу мала концентраційно залежний характер. Шаперонні властивості Prx II відзначались вищою ефективністю за впливу стресору пероксиду гідрогена у порівнянні з Prx I. На заключному етапі роботи були створені моделі взаємодії Prx II та КФК-ГМ за допомогою онлайн докінг-серверу ClusPro 2.0. Враховуючи отриманні результати дослідження можна глибше усвідомити функціональну різноманітність та важливість білків пероксиредоксинів для підтримання клітинного гомеостазу. Ідентифікація КФК ГМ як білка-партнеру Prx I/Prx II може слугувати попередником для створення терапевтичних стратегій лікування нейродегенеративних захворювань та раку.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Рахметов А. Д. Біохімічні механізми специфічної взаємодії білків пероксиредоксинів з креатинфосфокіназою головного мозку людини за дії стресорів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 - біохімія / Рахметов Анар Джамалович. - Київ, 2017. - 21 с.
Зібрання