Правове регулювання соціального захисту молоді в Україні

Дата
2023
Автори
Черниш Анастасія Русланівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The dissertation research focuses on the field of legal regulation of youth social protection. In general, according to the normative direction, it is possible to single out the main vectors to which the norms of regulatory documents are directed. Such vectors include: 1) social welfare of youth, which is a system of socio-economic measures aimed at materially protecting youth from social threats manifested by illness, disability, unemployment, accidents at work; 2) social services for youth, which is a system of social activities aimed at supporting and providing services by social services to individuals or population groups to overcome or alleviate life difficulties, maintain social status and live a fulfilling life; 3) social support for young people (long-term action), manifested through social benefits and services provided for by legislation, the implementation or provision of which are implemented by institutions of social protection of the population at the expense of the state and local budgets, the Pension Fund of Ukraine, the Social Insurance Fund of Ukraine, and other sources, not prohibited by law; 4) social assistance to youth (one-time action), manifested through support of youth whose financial situation does not correspond to the generally accepted level of security or is below the limit of security defined by legislation, which can be state, charitable, humanitarian, monetary or in-kind; 5) social integration of youth - a process that consists in the adoption and establishment of optimal relations between young people and other members of society and their subsequent transformation into a single integrated system in which coordinated and interdependent parts are based on common goals and interests.
У дисертаційному дослідженні приділено увагу сфері правового регулювання соціального захисту молоді. Загалом за нормативним спрямуванням можна виділити основні вектори, на які спрямовані норми нормативних документів. До таких векторів належать: 1) соціальне забезпечення молоді, що являє собою систему соціально-економічних заходів, спрямованих на матеріальний захист молоді від соціальних загроз, які проявляються через хвороби, інвалідність, безробіття, нещасні випадки на виробництві; 2) соціальне обслуговування молоді, що являє собою систему соціальних заходів, які спрямовані на підтримку та надання послуг соціальними службами окремим особам або групам населення для подолання або полегшення життєвих труднощів, збереження соціального статусу та повноцінного життя; 3) соціальна підтримка молоді (довгострокова дія), що проявляється через соціальні пільги та послуги, передбачені законодавством, здійснення або надання яких реалізовуються установами соціального захисту населення за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, інших джерел, не заборонених законом; 4) соціальна допомога молоді (разова дія), що проявляється через підтримку молоді, матеріальне становище якої не відповідає загальноприйнятому рівню забезпечення або є нижчим межі забезпеченості, визначеної законодавством, яка може бути державною, благодійною, гуманітарною, грошовою або натуральною; 5) соціальна інтеграція молоді – процес, який полягає у прийнятті та встановленні оптимальних зв’язків між молодими особами та іншими членами суспільства і подальше їх перетворення в єдину цілісну систему, в якій узгоджені та взаємозалежні частини спираються на спільні цілі, інтереси.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Черниш А. Р. Правове регулювання соціального захисту молоді в Україні : дис. ... д-ра філософії : 081 – право / Черниш Анастасія Русланівна. - Київ, 2023. - 274 с.
Зібрання