Iнтелектуальна консультацiйна система по органiзацiї освiтнього процесу в унiверситетi для студентiв

Дата
2021
Автори
Хмiль Наталiя Володимирiвна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботi опрацьовано основи обробки природної мови на рiзних рiвнях, включаючи морфологiчний, синтаксичний та семантичний аналiз. Бiльш детально розглянуто такi елементи морфологiчного аналiзу, як стемiнг, лематизацiя та розмiтка частин мови. В межах синтаксичного аналiзу розглядалися основи пред- ставлення синтаксису, а також пiдходи заснованi на рекурсивних мережах пере- ходiв та контекстно-вiльний семантичний розбiр. Розкрито основнi iдеї представ- лення значення в рамках семантичного аналiзу, серед яких такi, що базуються на пропозицiйнiй логiцi, логiках першого порядку та лямбда-численнi. Також описано основнi принципи систем пошуку iнформацiї та розглянуто основнi пiдходи до пошуку iнформацiї, включаючи пiдходи, що базуються на: скануваннi повного файлу, iнвертованих списках, файлах пiдписiв, кластеризацiї, подiбностi та iтерацiйнi пiдходи. Крiм того були представленi моделi для пошу- ку iнформацiї, серед яких булева модель, регiональнi моделi, векторна модель, модель ймовiрнiсного пошуку та моделi мови. Окрiм того було розглянуто основнi елементи систем вiдповiдей на питання, а саме принципи обробки запитань, пошуку фрагментiв та обробки вiдповiдi. Бiльш детально описано процеси формування запиту, класифiкацiї та iнтерпретацiї запитань в межах їх обробки. Також розглядалися принципи видiлення та класифi- кацiї фрагментiв на етапi їх пошуку. Детальнiше було розглянуто деякi алгоритми обробки вiдповiдей, серед яких алгоритми на основi вилучення шаблону типу вiд- повiдi та алгоритми на основi N-грам.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Хмiль Н. В. Iнтелектуальна консультацiйна система по органiзацiї освiтнього процесу в унiверситетi для студентiв кваліфікаційна робота ... магістра : 121 Інженерія програмного забезпечення / Хмiль Наталiя Володимирiвна. - Київ, 2021. - 55 с.