Реакційний синтез та структурне конструювання бор-містких керамічних матеріалів

Дата
2018
Автори
Попов Олексій Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі проведено перевірку розвиненої моделі шляхом порівняння теоретичних розрахунків із літературними даними щодо механічних характеристик систем Si3N4-SiC, TiB2-Al2O3, SiC-ТіВ2, скло - Al2O3, B4C-BN, TiC-C, ТіС-W2B5 та показано придатність запропонованого підходу до прогнозування тріщиностійкості та енергії руйнування керамічних матеріалів. За допомогою розробленої моделі було запропоновано створення двох типів композиційних структур, оптимальних щодо механічних характеристик кераміки: - дрібнодисперсна керамічна матриця із високомодульними включеннями розміром, не меншим за 30мкм; - високомодульна матриця із вмістом 10 – 15об.% субмікронних порожнин або м’яких включень графіту чи графітоподібного нітриду бору. Подальше дослідження механізмів утворення тугоплавких фаз під час протікання екзотермічних реакцій між початковими компонентами шихти мало на меті розвинення методики цілеспрямованого створення вищезгаданих структур методом реакційного гарячого пресування. В роботі проведене ґрунтовне дослідження механізмів протікання реакції між карбідами титану та бору, а також формування структури представлених гетеромодульних композитів. Показано, що взаємодія між ТіС та В4С починається в інтервалі температур 1100 – 1200℃ з накопичення атомів бору в зернах карбіду титану поблизу точок міжфазного контакту та формування нанопластівців дибориду титану вздовж кристалографічних площин (111) карбідної ґратки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Попов О. Ю. Реакційний синтез та структурне конструювання бор-містких керамічних матеріалів : дис. ...д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 фізика твердого тіла / Попов Олексій Юрійович. - Київ, 2018. – 300 с.
Зібрання