Методика навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів засобами блог-технологій

Дата
2018
Автори
Жовнич Олеся Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено проблемі навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів із застосуванням засобів блог-технологій. З’ясовано сутність і специфіку професійно орієнтованого спілкування, висвітлено лінгводидактичні основи англомовного писемного спілкування журналістів. Доведено, що найбільш доцільними в навчанні майбутніх журналістів, з огляду на специфіку їхньої подальшої професійної діяльності, є засоби блог-технологій, які за функціональним призначенням розподілені на три типи (блог викладача, блоги студентів, блог групи). Визначено зміст навчання англомовного писемного спілкування журналістів і методичні принципи, які доцільно враховувати в процесі формування компетентності студентів в англомовному писемному спілкуванні. Виявлено критерії відбору навчального матеріалу для формування компетентності майбутніх журналістів у англомовному писемному спілкуванні. Побудовано модель навчання майбутніх журналістів, що передає оптимальні взаємозв’язки і співвідношення компонентів цього процесу. Розроблено систему вправ і завдань, спрямовану на формування умінь створювати писемні висловлювання різних функціональних типів мовлення для навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування засобами блог технологій, яка реалізується у шість етапів: підготовчий, мотиваційно-настановчий, організаційний, операційно-діяльнісний, продуктивно творчий, рефлексивно оцінний. За допомогою експериментального навчання доведено ефективність створеної моделі та розробленої методики. Підготовлено навчально-методичний посібник щодо організації навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів засобами блог-технологій у закладах вищої освіти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Жовнич О. В. Методика навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів засобами блог-технологій : дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) / Жовнич Олеся Володимирівна ; Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2018. -23 с.
Зібрання