Професійне самовдосконалення викладача як засіб підготовки до застосування технологій дистанційного навчання

Дата
2021
Автори
Лохмачова Аліса Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У процесі дослідження було підтверджено, що готовність викладача до використання засобів інформаційно-комунікативних технологій на сучасному етапі висувається на перший план, адже відбувається зміна освітніх концепцій у світі, а також збільшується необхідність до використання інноваційних технологій під час дистанційного навчання у зв’язку з епідеміологічною ситуацією. У процесі дослідження узагальнено, що готовність викладачів до реалізації дистанційного навчання у закладі вищої освіти включає три основні аспекти: особистісну готовність, теоретичну готовність та технологічну готовність і визначається як сукупність професійних та особистісних якостей, знань, умінь за умови вмотивованості до активної експлуатації засобів дистанційного навчання в освітньому процесі. Було підтверджено, що категорія професійного самовдосконалення є дискусійним питанням серед науковців. Кожен із них, залежно від власного бачення, визначає її зміст. Визначено, що виділяють три основні компоненти готовності до професійного самовдосконалення: мотиваційний, когнітивно-діяльнісний та рефлексивний. Мотиваційний компонент включає пізнавальні мотиви, професійні мотиви, особистісні мотиви та само актуалізацію. Когнітивно-діяльнісний компонент визначається загальнонауковими, психолого-педагогічними, предметними та спеціальними знаннями; діагностичними, проєктувальними, конструктивними, дослідницькими, творчими та аналітичними вміннями. Рефлексивний компонент включає самоаналіз, самооцінювання та рефлексію. Було виділено наступні психолого-педагогічні умови професійного самовдосконалення викладача у підготовці до дистанційного навчання: стійка, усвідомлена, позитивна професійна мотивація; самопізнання, самоусвідомлення, саморефлексія; самоподолання скрізь призму самообмеження, самодисципліни; професійне самоствердження на основі саморозкриття, самоактуалізації, розвитку професійних та духовних здібностей; професійна самореалізація; професійне самовдосконалення. У процесі дослідження було визначено, що переважна більшість викладачів ЗВО визначаються активним впровадженням дистанційного навчання у освітній процес, вони знають та застосовують знання із оформлення навчальних матеріалів для дистанційного навчання, добре орієнтуються у електронних платформах та сервісах для взаємодії із учнями, постійно підвищують свій фаховий рівень як із сфери діяльності, яку викладають, так із застосування ІКТ у процесі дистанційного навчання. Вони повністю проводять навчання дистанційно використовуючи при цьому менше двох годин на тиждень на самоосвіту, пов’язану із дистанційним навчанням.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Лохмачова А. І. Професійне самовдосконалення викладача як засіб підготовки до застосування технологій дистанційного навчання : дипломна робота : 011 Освітні, педагогічні науки / Лохмачова Аліса Ігорівна. - Київ, 2021. – 120 с.