Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області

Дата
2014
Автори
Голуб Геннадій Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні розв’язано важливе наукове завдання – розкрито механізм формування та функціонування територіальної організації життєдіяльності населення Волинської області та розроблено напрями щодо її вдосконалення. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційній роботі вперше : – визначено і розширено поняття «життєдіяльності населення», саме як одного з основних чинників в розробці напрямів соціального спрямування регіональної політики в площині зростання добробуту та якості життя населення; – запропоновано та здійснено дослідження життєдіяльності населення на основі виділеного комплексу компонентів системи життя і діяльності населення прикордонного регіону, а саме електоральної поведінки, рівня доходів населення, ринку праці і зайнятості населення, розвитку малого бізнесу, житлового фонду, побутової оснащеності житла та споживання послуг населенням; – проведено групування адміністративних одиниць Волинської області, за сприятливістю умов та якістю життєдіяльності населення на основі проаналізованих компонентів регіональної системи життя і діяльності населення (4 групи адміністративних одиниць регіону – з найвищим, середнім, низьким та критичним рівнем сприятливості). Удосконалено методологічні принципи дослідження формування і функціонування системи життєдіяльності населення регіону, які дозволяють в повній мірі розкрити всю сутність соціальної, політичної, економічної, екологічної взаємодії людини з навколишнім середовищем та соціумом. Удосконалено наступні принципи : територіальність, системність, динамічність, поліпшення соціальних умов життя населення, єдності територіальної організації життєдіяльності населення з адміністративно-територіальним устроєм, регіональної цілісності; – підходи до дослідження територіальної організації життєдіяльності населення регіону в частині вибору критеріїв та послідовності вивчення; – суспільно-географічну характеристику Волинської області завдяки аналізу функціональної структури системи життєдіяльності населення Волинської області; – територіальну організацію життєдіяльності населення регіону, зокрема виокремленням на території Волинської області міжрайонних, районних та кущових вузлів, центрів та систем життєдіяльності населення. Ключові слова : життєдіяльність населення, Волинська область, територіальна організація, елементи системи життєдіяльності, регіон, якість життя.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Голуб Г. С. Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 економічна та соціальна географія / Голуб Геннадій Сергійович. - Київ, 2014. - 189 с.
Зібрання