Англомовна та україномовна термінологія сфери моди: особливості та труднощі перекладу

Дата
2023
Автори
Ярмолка Анастасія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведене дослідження виявило, що питання розвитку фахових терміносистем особливо у відносно вузьких сферах, як-от модна індустрія, вимагає ґрунтовного вивчення і з мовознавчої, і з перекладознавчої перспективи. Свідченням цього є відсутність словникових усталених відповідників або поширеність не зовсім коректних еквівалентів великої кількоксті термінів. На основі прикладів оригіналу та перекладу було виділено та запропоновано можливі стратегії відтворення термінології сфери моди кількох окремих лексико- тематичних груп, що часто залежать від контексту, типу та мети матеріалу, що перекладається, орієнтації на потреби цільової аудиторії. Ця робота відкриває й нові перспективи для подальших досліджень, серед яких можемо окреслити такі: подальше дослідження особливостей перекладу термінології сфери моди, дослідження стратегій уніфікації та формулювання порад до стандартизації, обґрунтування переваг та недоліків транскодування, переклад безеквівалентної лексики та здатність мов точно відтворювати такі поняття, перспективи використання штучного інтелекту в галузі перекладу.
Fashion as a socio-cultural phenomenon plays a significant role in today's world. It is a means of self-expression, a representation of cultural identity, as well as a driving force of the economy, social influence and change. The main characteristics of fashion are dynamism and transience. Therefore, the terminological system of the fashion industry is constantly expanding. The issue of rendering fashion terminology is especially relevant for the English-Ukrainian language pair, as it will contribute to the development of the Ukrainian terminological framework in the fashion industry, which in turn will stimulate cultural, linguistic, and professional advancements in the field. The conducted research revealed that the issue of the development of professional terminology systems, especially in relatively narrow areas, such as the fashion industry, requires a thorough study from both a linguistic and a translation perspective. This is evident through the absence of well-established dictionary equivalents or the prevalence of inaccurate and/or inconsistent translations for a significant number of terms. Based on the examples of the source texts and target texts, possible strategies for rendering the terminology of the fashion industry of several thematic groups, which often depend on the context, type and purpose of the translated material, orientation to the needs of the target audience, were identified and proposed. Keywords: translation, terminology, specialized translation, professional terminology systems, fashion terminology, artificial intelligence in translation
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Ярмолка А. Англомовна та україномовна термінологія сфери моди: особливості та труднощі перекладу : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Ярмолка Анастасія. – Київ, 2023. – 63 с.