Інтелектуальна система для підтримки прийняття рішень при оцінюванні відповідей студентів на відкриті питання контрольних заходів

Дата
2023
Автори
Черненко А. Є.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність теми. Процес перевірки контрольної роботи вимагає від викладача постійної зосередженості, максимальної об’єктивності оцінювання та швидкої перевірки. Досягти комбінації цих факторів важко для будь-якої людини, а якщо вона їх досягає, то це дуже її навантажує. Тож для оптимізації перевірки робіт студентів та визначення оцінок цих робіт доцільним є використовувати спеціальне програмне забезпечення і потужності комп’ютера. Оскільки таких специфічних програмних застосунків немає, тому ця робота є актуальною. Мета роботи: створення за допомогою підходів NLP та нейромережевих технологій інтелектуальної системи для підтримки прийняття рішень при оцінюванні відповідей студентів на відкриті питання контрольних заходів та аналіз її ефективності. Об’єкт дослідження – процес порівняння текстів на їх лексичну, синтаксичну та семантичну подібність за допомогою інструментів NLP та нейромережевих технологій. Предмет дослідження – система для аналізу та порівняння текстів за допомогою засобів NLP та нейромережевих технологій. Результати роботи. Програмно реалізована інтелектуальна система для підтримки прийняття рішень при оцінюванні відповідей студентів на відкриті питання контрольних заходів Апробація роботи. Система пройшла тестування Ключові слова. контрольні заходи, студент, викладач, оцінювання, обробка природномовної інформації, n-грама, нейронна мережа.
Theme`s relevance. The process of checking the test work requires constant concentration from the teacher, maximum objectivity of the assessment and quick check. Achieving a combination of these factors is difficult for any person, and if person achieves them, it is very stressful for this human being. Therefore, it is reasonable to use special software and computer power to optimize the examination of students' works and determine the grades of these works. But there are no such specific software applications, so this work is relevant. The purpose of the work: to create, using NLP approaches and neural network technologies, an intelligent system for decision support when evaluating students' answers to open questions of control measures and analyzing its effectiveness. The object of the research is the process of comparing texts for their lexical, syntactic and semantic similarity using NLP tools and neural network technologies. The subject of the research is a system for analyzing and comparing texts using NLP tools and neural network technologies. Work results. Software-implemented intelligent system to support decision-making when evaluating students' answers to open questions of control measures. Approbation of work. The system has been tested Keywords: control measures, student, teacher, assessment, natural language processing, n-gram, neural network.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Черненко А. Є. Інтелектуальна система для підтримки прийняття рішень при оцінюванні відповідей студентів на відкриті питання контрольних заходів : кваліфікаційна робота … «магістр» : 122 Комп’ютерні науки / Черненко А. Є. - Київ, 2023. - 143 с.