Дослідження вилучення фоточутливих діарилетиленвмісних пептидів з модельних тканин

Дата
2023
Автори
Головко Ірина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Одним з фотофармакологічних підходів є люмобіотики, що містять молекулярні фотоперемикачі, інтегровані в структуру пептиду. Поєднуючи фотоперемикач із біологічно активним лігандом, можна використовувати світло для «перемикання» ліганду між двома станами. Серед проблем фотофармакології є доставка світла в організм для активації фоточутливої сполуки. Робота присвячена дослідженню активації фоточутливих діарилетиленвмісного пептиду LMB002 у модельних тканинах з вдосконаленням вилучення активованої та неактиваної форм пептиду з модельної біологічної тканини після фотоактивації світлом довжиною хвилі λ=660 нм. За результатами дослідження було запропоновано умови для підвищення ступеня вилучення фотопептиду з модельної тканини. Ключові слова: люмобіотики, граміцидин С, екстракція, рідинна хроматографія, спектрофотометрія, фотоперемикач.
One of the photopharmacological approaches is lumobiotics, which contain molecular photoswitches integrated into the peptide structure. By combining a photoswitch with a biologically active ligand, light can be used to "switch" the ligand between two states. Among the challenges of photopharmacology is the delivery of light into the body for activation of photosensitive compound. The work is dedicated to the analysis of the activation of the photosensitive diarylethylene-containing peptide LMB002 in model tissues with the improvement of the extraction of activated and non-activated forms of the peptide from the model biological tissue after photoactivation by light with a wavelength of λ=660 nm. In research proposed conditions for increasing the degree of photopeptide extraction from the model tissue. Key words: lumobiotics, gramicidin S, extraction, liquid chromatography, spectrophotometry, photoswitch.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Головко І. О. Дослідження вилучення фоточутливих діарилетиленвмісних пептидів з модельних тканин : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Головко Ірина Олександрівна. - Київ, 2023. - 40 с.