Розробка програмного рішення для пошуку оптимальних органічних напівпровідників за енергією граничних молекулярних орбіталей для органічної фотовольтаїки

Дата
2023
Автори
Вознюк Андрій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході роботи проведено стислий теоретичний огляд полімерів, а саме основи їх хімії та принципи роботи. Проведено огляд органічних сонячних елементів та їх переваг/недоліків, роль донорів та акцепторів у їх складі. Також детально розглянуто рівні HOMO LUMO, зокрема їх роль у ОСЕ. Розроблено програму для пошуку оптимальних донорів за значеннями рівнів HOMO LUMO акцепторного полімера PCBM. Ключові слова: полімери, PCBM, органічні сонячні елементи, ВЗМО, НВМО, донор, акцептор, заборонена зона (ЗЗ), реляційні бази даних, SQL, парсер, метод AM1, python, Tkinter, GUI.
In the course of the work, a brief theoretical overview of polymers was carried out, namely the basis of their chemistry and principles of operation. An overview of organic solar elements and their advantages/disadvantages, the role of donors and acceptors in their composition was conducted. HOMO LUMO levels are also discussed in detail, in particular their role in OSE. A program has been developed to search for optimal donors based on the values of the HOMO LUMO levels of the PCBM acceptor polymer. Key words: polymers, PCBM, organic solar elements, HOMO, LUMO, donor, acceptor, forbidden zone, relational databases, SQL, parser, AM1 method, python, Tkinter, GUI.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Вознюк А.М. Розробка програмного рішення для пошуку оптимальних органічних напівпровідників за енергією граничних молекулярних орбіталей для органічної фотовольтаїки : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Вознюк Андрій Михайлович. - Київ, 2023. - 49 с.