Вплив комплексоутворення в молекулярних бiнарних розчинах на дифузiю та iнфрачервонi спектри

dc.contributor.advisorОбуховський Вячеслав Володимирович
dc.contributor.authorКуцик Андрій Михайлович
dc.date.accessioned2022-04-15T07:08:41Z
dc.date.available2022-04-15T07:08:41Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractДисертацiя присвячена дослiдженню комплексоутворення у бiнарних молеку лярних розчинах та його впливу на процеси взаємної дифузiї. Явища дифузiйного переносу у розчинах тiсно пов’язанi зi структурою рiдини та змiнами цiєї стру ктури, що вiдбуваються внаслiдок розчинення. На макроскопiчному рiвнi це може проявляється у концентрацiйнiй залежностi коефiцiєнта взаємної дифузiї. Тру днощi врахування мiжмолекулярної взаємодiї призвели до iснуючого розмаїття пiдходiв до опису взаємної дифузiї у молекулярних розчинах. Одним iз найбiльш простих i водночас ефективних способiв опису рiдин та розчинiв є квазiхiмiчна мо дель. В рамках такого пiдходу рiдина чи розчин розглядається як сумiш асоцiатiв i/чи комплексiв рiзних розмiрiв. Врахування впливу асоцiацiї та комплексоутво рення на процес взаємної дифузiї у розчинах можна здiйснити у рамках нелiнiйної модифiкацiї закону Фiка, в якiй елементарних акт дифузiї вiдбувається шляхом обмiну позицiями мiж сусiднiми частинками. Як об’єкти дослiдження було взято розчини iз характерними концентрацiйни ми залежностями коефiцiєнта взаємної дифузiї: а) розчин бензол-хлороформ, для якого характерна залежнiсть, що близька до лiнiйної; б) розчини ацетону iз хло роформом та дiетилового ефiру iз хлороформом, яким притаманна опукла вгору залежнiсть; в) розчини метанолу iз водою та ацетону iз циклогексаном, що мають опуклу вниз концентрацiйну залежнiсть коефiцiєнта взаємної дифузiї. Коливальна спектроскопiя, i спектроскопiя iнфрачервоного поглинання зокре ма, є потужним iнструментом дослiдженням рiдин та їх розчинiв. Коливальнi спе ктри чутливi до будь-яких структурних змiн в дослiджуванiй системи, адже утво рення асоцiатiв та комплексiв супроводжується змiною ступенiв свободи (оберто- вих, а також деяких внутрiшнiх коливальних), що призводить до появи нових (як правило низькочастотних) мiжмолекулярних коливань, а також зсувом частоти внутрiшньомолекулярних коливань.uk_UA
dc.identifier.citationКуцик А. М. Вплив комплексоутворення в молекулярних бінарних розчинах на дифузію та інфрачервоні спектри : дис. ... канд.фіз.- мат. наук : 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика / Куцик Андрій Михайлович. – Київ, 2017. 206 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ir.library.knu.ua/handle/123456789/523
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subject10 Природничі наукиuk_UA
dc.subject105 Прикладна фізика та наноматеріалиuk_UA
dc.titleВплив комплексоутворення в молекулярних бiнарних розчинах на дифузiю та iнфрачервонi спектриuk_UA
science.typeДисертаціїuk_UA
Файли
Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
KUTSYK_dis.pdf
Розмір:
26.12 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
дисертація
Зібрання