Синтез та дослідження азо-сполук на основі амінотіазолу як прекурсорів для одержання фотоактивних метакрилових мономерів

Дата
2023
Автори
Явич Богдан Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота присвячена синтезу та дослідженню азо-сполук на основі амінотіазолу як прекурсорів для одержання фотоактивних метакрилових мономерів. Основною метою дослідження є розробка нових сполук, що можуть бути використані в полімерній хімії та фотоніці для створення матеріалів з фотоактивними властивостями. У роботі проведено аналіз сучасних досліджень у галузі азо-сполук та їхнього застосування в полімерних матеріалах. Було виявлено потенціал амінотіазолу як прекурсора для синтезу фотоактивних метакрилових мономерів. На основі проведеного аналізу були розроблені методи синтезу азо-сполук на основі амінотіазолу. Етапи синтезу були детально описані та оптимізовані з метою отримання високоякісних продуктів. Крім того, були проведені фізико-хімічні характеризації отриманих сполук. Ключові слова: азо-сполуки, амінотіазол, ізомеризація, метакрилові мономери.
The diploma thesis is devoted to the synthesis and investigation of aminothiazolebased azo compounds as precursors for obtaining photoactive methacrylic monomers. The main goal of the research is to develop new compounds that can be used in polymer chemistry and photonics to create materials with photoactive properties. The work includes an analysis of recent research in the field of azo compounds and their applications in polymer materials. The potential of aminothiazole as a precursor for synthesizing photoactive methacrylic monomers has been identified. Based on the analysis, methods for synthesizing aminothiazole-based azo compounds have been developed. The synthesis steps have been described in detail and optimized to obtain 2 high-quality products. Additionally, physicochemical characterizations of the synthesized compounds have been carried out. Key words: azo compounds, aminothiazole, isomerization, methacrylic monomers.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Явич Б. М. Синтез та дослідження азо-сполук на основі амінотіазолу як прекурсорів для одержання фотоактивних метакрилових мономерів : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Явич Богдан Миколайович. - Київ, 2023. - 38 с.