Дослідницький університет як соціальний та економічний феномен

Дата
2018
Автори
Ситницький Максим Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідженні здійснено переосмислення ролі дослідницького університету як соціального й економічного феномена. Встановлено, що феномен дослідницького університету полягає у різнобічному розкритті інноваційного потенціалу талановитих і здатних до наукового пошуку особистостей. Систематизовано та проаналізовано 45 літературних джерел, що представляють думку авторитетних науковців міжнародного рівня у сфері створення та розвитку дослідницьких університетів у різні часові періоди. Встановлено, що майже крізь віки дослідницький університет еволюціонував, набував нових форм, але його фундаментальна значущість у розвитку суспільства залишалась незмінною і не мала альтернативи. Розвиток XXI ст. характеризується стрімкою експансією цифрових технологій, і водночас для університетського феномена наступає нова ера випробувань і трансформацій. Нові університети, що очолять процеси розробки, впровадження і широкого використання цифрових технологій чекає успішна стратегічна перспектива і послідовний розвиток. Стосовно тих хто проігнорує цифрові технології, автор зазначає, що вони будуть приречені на технологічну відсталість і поступове згортання своєї діяльності.
The study rethinks the role of research university as a social and economic phenomenon. It has been determined that the phenomenon of research university consists in a versatile disclosure of innovation potential of talented personalities, capable of scientific inquiry. 45 literary sources, representing the opinions of authoritative scholars of the international level in the sphere of creation and development of research universities in different time periods, are systematized and analyzed. As determined by the author, research university had evolved and acquired new forms through the centuries, but its fundamental importance in the development of society remained unchanged, having no alternative. The development of 21st century is characterized by rapid expansion of digital technologies and, at the same time, there’s a new era of trials and transformations for the university phenomenon. Those universities, which lead the processes of development, implementation and wide use of digital technologies, can expect a successful strategic perspective along with consistent development. Regarding those which ignore digital technologies, the author notes that they will be bound to technological backwardness and gradual curtailment of their activities.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Ситницький М. В. Дослідницький університет як соціальний та економічний феномен / М. В. Ситницький // Бізнес Інформ. - Харків, 2018. - № 3. - С. 133-140.