Theoretical principles of ensuring national stability in the conditions of global national sуcurty challenges

Дата
2022
Автори
Заворітня Галина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The purpose of the chapter is to study the theoretical and conceptual foundations of ensuring national resilience as important base for public administration in the conditions of the transformation of the world order. The theoretical and institutional foundations of building national resilience in Ukraine, as well as in the countries of Western Europe, are considered to develop practical recommendations for embedding stability in national security policy. Methodology of the study is based on general research methods of analysis and synthesis, induction and deduction, observation, and abstraction, which are used to systematize achievements in public administration, political and security studies as well. The research used an interdisciplinary approach and the principle of pluralism, which allows the use of humanities methods for a comprehensive explanation of public administration processes from the security policy perspective.
Розділ 3.6 колективної монографії «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього».
Метою розділу є дослідження теоретико-концептуальних засад забезпечення національної стійкості як важливої основи державного управління в умовах трансформації світового порядку. Розглянуто теоретичні та інституційні основи розбудови національної стійкості в Україні, а також у країнах Західної Європи для розробки практичних рекомендацій щодо вбудовування стабільності в політику національної безпеки. Методологія дослідження базується на загальних дослідницьких методах аналізу та синтезу, індукції та дедукції, спостереження та абстракції, які також використовуються для систематизації досягнень у державному управлінні, політичних розвідках тавивчені безпеки. У дослідженні використано міждисциплінарний підхід та принцип плюралізму, що дає змогу використовувати гуманітарні методи для комплексного пояснення процесів державного управління з погляду політики безпеки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Заворітня Г. Теоретичні засади забезпечення національної стійкості в умовах глобальних викликів національній безпеці / Галина Заворітня // Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : монографія / за заг. ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка . – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2022. – С. - 610-648.