Радіаційно-стимульовані перетворення у вуглецевих наноструктурах та нанокомпозитах

Дата
2016
Автори
Дмитренко Оксана Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Встановлені в роботі механізми радіаційно-стимульованих перетворень полімеризованих структур і аморфизації в фулеритах, створення нових фотогенераційних центрів на основі комплексів Сz-С60, формування лінійних поліспряжених систем в полімерних матрицях нанокомпозитів з БВНТ є фундаментальною основою для розробки новітніх матеріалів з покращеними електро-, теплопровідними, фізико-механічними, фотопровідними властивостями, які можуть бути модифіковані керованим чином за рахунок зміни концентрації наповнювачів та умов іонізаційного опромінення. Визначені механізми дозволяють прогнозувати величини фізичних характеристик даних матеріалів, які можна використати для захисту важливих деталей електронних схем від електромагнітного випромінювання, створення ефективних фотовольтаїчних комірок органічних сонячних елементів і новітніх медичних препаратів торгентної дії та локальної доставки. В процесі виконання дисертаційної роботи було отримано ряд нових, науково-обгрунтованих результатів, які мають важливе значення для визначення механізмів радіаційно-стимульованих перетворень в фулеритах С60 і С70, в тому числі легованих нелужними металами, нанокомпозитах карбазолмістких полімерів з молекулами С60 та карболанцюгових полімерів і-ПП, ПВХ з БВНТ. • Вперше показано, що в фулеритах С70, на відміну від плівок С60, внаслідок іонізаційного опромінення електронами полімеризовані структури не виникають, а відбувається розпад радіаційно-індукованого твердого розчину С70-С, обумовлений деформаційною взаємодією. • Вперше із застосуванням квантово-хімічних методів розрахунку показано можливість існування звичайних симетричних С60-М(6,6), несиметричних С60-М(5,6) комплексів фулеренів С60 з атомами нелужних d- і p-металів Cu, Ti, Fe, Sn і вуглецю С та димерних комплексів С60-Ti-С60, С60-Sn-С60, С60-С-С60. Найбільш стабільними виявилися димерні комплекси, які відповідальні за утворення полімеризованих структур у фулеритах С60. • Вперше показано, що в фулеритах з чотирьохвалентним атомом олова С60-Sn має місце формування димерів та орторомбічної полімеризованої фази.Можливість формування таких структур для систем С60 з In і особливо з Bi обмежена внаслідок відсутності умов для створення комплексів. • Вперше встановлено, що при іонізаційному опроміненні електронами та іонами в широких межах доз поглинання в плівках фулеритів С60 одночасно відбуваються радіаційно-стимульовані перетворення у вигляді полімеризації і аморфизації структури. Остання переважає при зростанні флюенсу бомбардуючих частинок.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Дмитренко О. П. Радіаційно-стимульовані перетворення у вуглецевих наноструктурах та нанокомпозитах : дис. ... д-ра фіз-мат. наук : 01.04.07 – фізика твердого тіла / Дмитренко Оксана Петрівна. - Київ, 2016. - 302 с.
Зібрання