Біохімічні механізми реалізації радіаційно–індукованого апоптозу

Дата
2017
Автори
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню біохімічних механізмів реалізації програмованої клітинної загибелі, окресленої як апоптоз, в лімфоцитах тимусу та селезінки щурів за дії іонізуючої радіації в дозах 1,0 Гр і 7,78 Гр через 30 хв і 3 год після впливу. Вивчено ядерно-опосередкований, мітохондріальний та рецептор-залежний шляхи реалізації радіаційно– індукованого апоптозу. Дія іонізуючої радіації, як безпосередньо через пошкодження структури нуклеопротеїдних комплексів, так і за рахунок дисбалансу між експресією ряду анти- та проапоптотичних генів, призводить до активації ядерно-опосеред-кованого шляху клітинної загибелі. Дослідження рівня одно-і дволанцюгових розривів ядерної ДНК в лімфоцитах тимусу та селезінки щурів продемонстрували значне підвищення показників, спричинене як безпосереднім впливом радіаційного чинника, так і за рахунок адитивного ефекту активних кисневих метаболітів (АКМ). Пошкодження ДНК ініціаціюють скоординовановану відповідь з залученням системи сенсорних, трансдьюсерних і ефекторних білків, які детектують пошкодження ДНК і при недостатній активності репараційних систем, уможливлюють запуск програмованої клітинної загибелі– апоптозу, активуючи NF-кВ–опосередкований (дволанцюгові розриви ДНК) та р53 –залежний (одноланцюгові розриви ДНК) шляхи. Оцінку репараційних можливостей проводили, визначаючи активність полі(ADP-рибозо)полімерази (ПАРП). Нами встановлено різнонаправлені зміни активності ферменту у лімфоцитах тимусу і селезінки щурів, що узгоджуються з теорією ранніх маркерів апоптозу та уможливлюють ескалацію Са2+, Mg2+–залежного ендонуклеолізу за радіаційного впливу. Реалізація ядерного шляху апоптозу безпосередньо пов’язана зі змінами в регуляції генної експресії завдяки функціонуванню ряду активованих радіаційним чинником редокс– респонсивних транскрипційних факторів – NF-κB, р53, АР-1, під контролем яких знаходяться про-апоптотичні гени. Виявлені зміни вмісту наведених транскрипційних факторів вірогідно спричиняють сенсибілізацію клітини до радіаційно-індукованого апоптозу за рахунок їх взаємної активації з подальшою стимуляцією експресії відповідних генів. Відповідно до сучасних уявлень, провідну роль в радіаційно-індукованій програмованій загибелі відіграє DISC– апоптотична платформа, пов’язана з особливостями функціонування зовнішнього рецептор-опосередкованого шляху апоптозу. Відомо, що одним із найважливіших представників рецепторів смерті родини TNF, пов’язаних з радіаційно-індукованим апоптозом, є Fas-рецептори.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Андрійчук Т. Р. Біохімічні механізми реалізації радіаційно–індукованого апоптозу : 03.00.04 - біохімія : дис. ... д-ра біол. наук / Андрійчук Тетяна Ростиславівна. - Київ, 2017. - 317 с.
Зібрання