Стратегія розвитку освітніх послуг і навчальних програм у Варшавському університеті

Дата
2017
Автори
Ситницький Максим Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджено успішний досвід головного навчального та наукового закладу Польщі – Варшавського університету у формуванні та реалізації власної стратегії розвитку освітніх послуг і навчальних програм в умовах польського членства в Європейському Союзі. Побудовано модель системи розвитку Варшавського університету, що базується на одинадцяти основних її елементах, які відображають основні стратегічні напрями розвитку, що забезпечують основу розбудови університету у стратегічній перспективі. Охарактеризовано найважливіші напрями, що є основними і містять у собі розвиток: концепції Відкритого університету; розширення існуючих і створення нових навчальних програм міждисциплінарного характеру; підбору та освіти науково-педагогічного персоналу; стажування та практики студентів; післядипломної освіти; запуску навчальних програм на іноземних мовах, інтернаціоналізації навчання; платного навчання; стипендіальних програм університету; заохочення видатної дидактичної діяльності за рахунок Фонду дидактичних інновацій; організації набору кандидатів на навчання; забезпечення якості освіти.Науково-практичні результати цього дослідження будуть корисними для управлінців найвищого рівня, що замаються розробкою та реалізацією стратегій для вищих навчальних закладів тадослідницьких університетів України.
The successful experience of the main educational and scientific institution of Poland – the University of Warsaw in formation and implementation of own strategy of development of educational services and educational programs under conditions of Polish membership in the European Union was researched. The model of the development system of the University of Warsaw has been built, based on its eleven main elements, reflecting the main strategic directions of development, which provide the basis for development of the University in the strategic perspective. The most important directions are described, which are pivotal and development-inclusive: concept of Open University; expansion of existing and creation of new training programs of an interdisciplinary nature; selection and education of scientific and pedagogical staff; training and practice of students; postgraduate education; launching of training programs in foreign languages, internationalization of education; paid tuition; scholarship programs of the University; promotion of outstanding didactic activities through the Foundation for didactic innovation; organizing the recruitment of candidates for training; quality of education. The scientific and practical results of this research will be useful for the top-level managers engaged in the development and implementation of strategies for higher education institutions and research universities in Ukraine.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Ситницький М. В. Стратегія розвитку освітніх послуг і навчальних програм у Варшавському університеті / М. В. Ситницький // Бізнес Інформ. - Харків, 2017. - № 12. - С. 54-59.