Проблема забезпечення соціальної безпеки у сучасних умовах та шляхи її розв’язання

Дата
2022
Автори
Клименко Наталія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Забезпечення соціальної безпеки є невід’ємною функцією держави. Зважаючи на зазначене, метою розділу є дослідження проблем забезпечення соціальної безпеки в сучасних умовах та шляхів їх розв’язання. Методологічну основу дослідження складають сучасні загальні та спеціальні методи наукового пізнання, серед яких зокрема: аналіз, індуктивний та дедуктивний, узагальнення, синтез та прогнозування. У процесі дослідження соціальну безпеку було розглянуто як соціальне явище та об’єкт наукових досліджень; надано характеристику об’єктів соціальної безпеки та досліджено компетенції суб’єктів її забезпечення; визначено пріоритети розв’язання проблеми забезпечення соціальної безпеки України сучасних умовах державотворення; досліджено особливості забезпечення соціальної безпеки в умовах воєнного стану. Оригінальність дослідження полягає в тому, що авторка здійснила спробу узагальнити визначені чинним законодавством компетенції суб’єктів забезпечення соціальної безпеки, виокремити пріоритетні напрями розв’язання проблеми забезпечення соціальної безпеки України та дослідити особливості забезпечення соціальної безпеки в умовах воєнного стану.
Ensuring social security is an integral function of the state. The purpose. Considering the above, the aim of the chapter is to study the problems of ensuring social security in modern conditions and ways of solving them. Methodology. The methodological basis of the research encompasses modern general and special methods of scientific knowledge, including analysis, inductive and deductive, generalization, synthesis and forecasting. Results. In the research, social security is considered as a social phenomenon and an object of scientific research; the characteristics of social security objects are provided and the competences of the subjects of its provision are investigated; the priorities for solving the problem of ensuring social security of Ukraine in modern conditions of state formation are determined; the peculiarities of ensuring social security in the conditions of martial law are investigated. Value/originality. The originality of the research lies in the fact that the author made an attempt to generalize the competences of the subjects of social security provision defined by the current legislation, to single out the priority areas of solving the problem of social security provision of Ukraine and to investigate the peculiarities of social security provision in the conditions of martial law.
Розділ 3.5 колективної монографії «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Клименко Н. Проблема забезпечення соціальної безпеки у сучасних умовах та шляхи її розв’язання / Наталія Клименко // Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : монографія / за заг. ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка . – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2022. – С. 544-609.