Психологічні чинники актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення

Дата
2017
Автори
Гулько Ганна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі здійснено узагальнення теоретичних та емпіричних результатів дослідження психологічних чинників актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення, що дає змогу дійти таких висновків: 1. Проведений теоретико-методологічний аналіз існуючих підходів до вивчення тривожності дозволив визначити, що у ситуації досягнення як комплексу зовнішніх умов, у яких особистість прагне виявити власні здібності на найвищому рівні, з високою імовірністю актуалізується мотивація досягнення. Вона є динамічним утворенням, за допомогою якого реалізується прагнення досягти успіху у певному виді діяльності за рахунок переважання однієї з тенденцій (уникнення невдачі або досягнення успіху) та у одній із форм (індивідуально або соціально орієнтованій). Існує зв’язок між мотивацією досягнення та тривожністю. У гомогенній за рівнем здібностей групі, всі учасники якої мають однаково високий рівень здібностей, високий рівень мотиву уникнення невдачі може призводити до розвитку тривожних властивостей особистості та виникнення комплексу досягнення. Це дозволило уточнити визначення поняття «особистісні властивості тривожного спектру» як стійких властивостей особистості, які можуть актуалізуватися у ситуації досягнення під впливом психологічних чинників. 2. Структура ситуаційних і психологічних характеристик, які у повторюваній ситуації досягнення можуть призводити до виникнення особистісних властивостей тривожного спектру, утворює своєрідний комплекс досягнення. Його складниками є: високі рівні мотиву уникнення невдачі, ситуативної та особистісної тривожності, низький рівень емоційної стійкості особистості; другорядними складниками є інфантильний або тривожний типи особистості. Якщо особистості властива індивідуальна форма мотивації досягнення, але провідною мотиваційною тенденцією є досягнення успіху, то у ситуації досягнення підвищується лише ситуативна тривожність. Якщо в особистості провідною є соціальна форма мотивації досягнення, то актуалізація тривожних властивостей не відбувається: у досліджуваних, які не перебувають у ситуації досягнення, комплекс досягнення не виявлено. Для дослідження форми мотивації досягнення розроблено авторський опитувальник. 3. Комплекс досягнення має ознаки диспозиційності, оскільки рівень його складників не змінюється з часом. Діагностовані у ситуації досягнення складники комплексу досягнення, такі, як підвищений рівень тривожності, високий рівень мотивації досягнення, низький рівень емоційної стійкості, зберігаються при ретестуванні через рік. Ключові слова: мотивація досягнення успіху, мотивація уникнення невдачі, індивідуальна форма мотивації досягнення, соціальна форма мотивації досягнення, ситуація досягнення, комплекс досягнення, тривожність, тривога, особистісні властивості тривожного спектру, профілактика тривожності особистості.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Гулько Г. О. Психологічні чинники актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 загальна психологія, історія психології / Гулько Ганна Олександрівна. - Київ, 2017. - 249 с.
Зібрання