Сучасна міжнародноправова доктрина Китайської Народної Республіки

Дата
2023
Автори
Данильченко Олександра Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних засад становлення і розвитку сучасної міжнародноправової доктрини КНР, її особливостей та внеску у світову науку міжнародного права. Ця робота є першим у вітчизняній та зарубіжній міжнародноправовій науці комплексним, системним дослідженням «теорії міжнародного права з китайською специфікою», її історичних аспектів та підходів до розуміння основних категорій міжнародного права з урахуванням цивілізаційних особливостей китайської держави. Ключові слова: міжнародне право, міжнародноправова доктрина, Китайська Народна Республіка (КНР), Україна, «теорія міжнародного права з китайською специфікою», білі книги, наука і дисципліна міжнародного права, історія міжнародного права, доімперський (стародавній) Китай, імперський Китай, «опіумні війни», періодизація розвитку доктрини, фактори неправового характеру, міждисциплінарний метод дослідження, джерела міжнародного права, міжнародний договір, «нерівноправні договори», міжнародний звичай, загальні принципи права, рішення міжнародних організацій, синоцентричний міжнародний правопорядок, принципи міжнародного права, «п’ять принципів мирного співіснування», суверенна рівність держав, співробітництво, ініціатива «Один пояс, один шлях», концепція «спільноти єдиної долі людства», глобальна безпека, підтримання миру, нові галузі міжнародного права.
The dissertation is dedicated to studying the theoretical and practical foundations of the formation and development of the modern international legal doctrine of the People’s Republic of China. It aims to explore its peculiarities and contributions to the science of international law. This work represents the first comprehensive and systematic research within Ukrainian international legal scholarship on the theory of international law with Chinese characteristics. It delves into its historical aspects and examines various approaches to understanding the main categories of international law, all while considering the unique civilization features of the Chinese state. Keywords: international law, international legal doctrine, the People’s Republic of China (PRC), Ukraine, theory of international law with Chinese characteristics, white papers, science and discipline of international law, history of international law, preimperial (ancient) China, imperial China, ―opium wars‖, periodization of the doctrine’s development, nonlegal factors, interdisciplinary research method, sources of international law, international treaty, ―unequal treaties‖, international custom, general principles of law, decisions of international organizations, sinocentric international legal order, principles of international law, ―five principles of peaceful coexistence‖, sovereign equality of states, cooperation, Belt and Road Initiative, Community of Common Destiny for Mankind, global security, maintenance of peace, emerging areas of international law.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 293 Міжнародне право
Бібліографічний опис
Данильченко О. С. Сучасна міжнародноправова доктрина Китайської Народної Республіки : дис. … д-ра філософії : 293 Міжнародне право / Данильченко Олександра Сергіївна. - Київ, 2023. - 331 с.
Зібрання