Вплив глобальної корпоративної структури капіталу на фінансовий леверидж сучасних ТНК

Дата
2016
Автори
Заліско Ольга Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації розв’язано наукове завдання щодо виявлення та систематизації основних чинників глобальної структури капіталу ТНК у сучасних умовах, визначення та економетричної ідентифікації наявних моделей транскордонного фінансового левериджу. Результати дослідження характеризуються науковою новизною, мають теоретико-методологічне й практичне значення та дозволяють зробити такі висновки. 1. Глобальна корпоративна структура капіталу формується на рівні світового фінансового сектору в умовах трансформації ТНК у глобальні корпорації. Цей процес відбувається не лише на місцевих ринках країн, що приймають, а й на міжнародних та внутрішньофірмових ринках капіталу ТНК. Вона є співвідношенням між власними та позиковими коштами, яке формується у процесі залучення й використання корпораціями фінансових ресурсів, а також охоплює комплекс відповідних управлінських заходів, які забезпечують його оптимізацію. 2. Теорії структури капіталу є універсальними та розглядають ТНК як звичайні корпорації. Вони по-різному тлумачать корпоративну структуру капіталу й фінансовий леверидж та доходять різних висновків. Домінуючою є теорія Модильяні–Міллера, яка передбачає, що вартість корпорації із позиковим капіталом є більшою від вартості корпорації, що фінансується лише власними коштами, на величину «податкового щита», який дозволяє економити на податкових виплатах, що є особливо актуальним для ТНК, які функціонують у багатьох юрисдикціях. Теорії структури капіталу можна класифікувати: за змінюваністю структури капіталу – на статичні та динамічні; за об’єктом дослідження – на загальні та специфічні; за змістовою основою – на ті, що базуються на методі чистого прибутку, чистого операційного прибутку, та на ті, що базуються на аналізі структури капіталу як об’єкта впливу інших чинників. 3. Ефект транскордонного фінансового левериджу виникає внаслідок використання міжнародними корпораціями у глобальній структурі капіталу залучених коштів із фіксованим позиковим відсотком та проявляється у зміні окремих показників фінансово-господарської діяльності більшою мірою, ніж за відсутності запозичень. Ключові слова: власний капітал ТНК, залучений капітал ТНК, глобальна корпоративна структура капіталу, транскордонний фінансовий леверидж, чинники глобальної корпоративної структури капіталу, схильність до інвестування в акції, модель транскордонного фінансового левериджу, кластерний аналіз.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Заліско О. І. Вплив глобальної корпоративної структури капіталу на фінансовий леверидж сучасних ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заліско Ольга Ігорівна. - Київ, 2016. - 285 с.
Зібрання