Формування конфліктологічної компетентності підлітків через гармонізацію самоставлення

Дата
2022
Автори
Борусевич Катерина Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі проведеного теоретичного аналізу доведено, що конфліктологічна компетентність підлітків питання актуальне та досліджуване різними науковцями, авторами та психологами. Саме поняття конфліктологічної компетентності можна пояснити комплексом теоретичної бази (когнітивна частина), практичних навичок (операційна частина) та особистісних якостей, що сприяють правильній конструктивній взаємодії в конфліктній ситуації задля найкращого виходу з неї, розв’язання чи врегулювання. Розглянуто питання конфлікту, як соціально-психологічного явища. Емпіричне дослідження підтвердило висунуту гіпотезу про те, що в середньому у підлітків найбільш виражені якості, як агресивність та негативні установки на комунікацію з соціумом, що і виступає психологічними чинниками підвищеної конфліктності. Проведений кореляційний аналіз продемонстрував вагомі зв’язки конфліктності підлітків з їх індивідуально-психологічними якостями. Так, досліджувані установки на конфлікт пов’язані з самовпевненістю, самоприйняттям, самоцінністю, з власним «Я» підлітка. Саме на ці виявлені у ході констатувального етапу дослідження індивідуально-психологічні особистісні якості й мають спрямовуватися заходи соціальної та психологічної профілактики з метою запобіганню виникнення конфліктності, агресивності та деструктивних реакцій у підлітків на конфліктні ситуації в житті. З урахуванням результатів констатувального етапу емпіричного дослідження та на основі проаналізованих теоретичних положень, була розроблена програма профілактики спрямована на гармонізацію відповідних сфер самоставлення підлітка, що дає можливість знизити конфліктну активність підліткової групи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Борусевич К. А. Формування конфліктологічної компетентності підлітків через гармонізацію само ставлення : кваліфікаційна робота …. бакалавр : 231 - Соціальна робота / Борусевич Катерина Анатоліївна. - Київ, 2022. – 55 с.