Психологія харчової поведінки

Дата
2017
Автори
Шебанова Віталія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації здійснено теоретичне й емпіричне узагальнення та запропо-новано нове вирішення проблеми психології харчової поведінки. Результати проведеного дослідження дають підстави зробити наступні висновки: 1. У сучасній науці проблема харчової поведінки особистості у континуумі «норма – патологія» розглядається дослідниками різних напрямів: філософії, ку-льтурології, соціології, медицини та ін. Напрацьовано значну кількість даних щодо різних аспектів харчової поведінки. З усім тим, недостатньо досліджені психологічні аспекти, а також можливість інтегративного погляду на феномен харчової поведінки. Харчова поведінка як феноменологічне явище тілесності є метасиндромним системно-процесуальним утворенням метакаузальної природи, що здатне до самоорганізації нелінійних зворотних зв’язків і саморозвитку в умовах хаотичного спонтанного структурування. Таке розуміння харчової пове-дінки дозволяє розглядати її як холістичний результат взаємодії соматичного і психічного, індивідуального (внутрішнього) і колективного (зовнішнього) суб’єкта щодо цінності їжі або власне ситуації споживання їжі. У конкретної особи цей результат виявляється специфічною інтерсеміотичною системою дис-курсів і просторово-часовою організацію контексту її життєвого шляху. Запропонований підхід інтегрує результати досліджень різних напрямів за-гальної психології, зокрема психології тілесності, психосоматики, психосеман-тики, клінічної психології, патопсихології, психогігієни та інших суміжних галу-зей наукового знання, в яких досліджують харчову поведінку. Такий поліпаради-гмальний ракурс дозволяє подолати обмеження традиційного клінічного підходу до розуміння розвитку аліментарно-залежних хвороб як лінійно-циклічного про-цесу та запропонувати нову модель розвитку харчової поведінки на основі прин-ципів синергетичної методології. Це дозволить, з одного боку, підвищити ефек-тивність вирішення проблеми поширеності ожиріння та розладів харчової пове-дінки як психокультурних хвороб, які є соціальним тягарем і злободенною про-блемою сьогодення, з іншого – підвищити ефективність психологічної допомоги людям з проблемною харчовою поведінкою у спектрі «переїдання – обмеження в їжі» та деформаціями ваги. Концепція сучасної психології харчової поведінки спирається на загально-наукову тенденцію використання синергетичної методології, оскільки вона дозволяє поєднати дистинкції – тіло й психіку, матеріальне й духовне, зовнішнє і внутрішнє, колективне і одиничне, індивідуальний та культурно-історичний роз-виток, а також два найбільш актуальних методологічних підходи – холістичний і системний. Використання понятійно-термінологічного апарату синергетичної ме-тодології у дослідженнях психологічного напряму дозволяє осмислити спільні для різних наукових дисциплін загальні процеси, розпізнати у них нові смисли, осягнути перспективу розвитку нового психологічного знання щодо психосома-тичного розвитку харчової поведінки. 2. Концептуальна модель біо-психо-соціо-духовного розвитку харчової по-ведінки у континуумі «норма – патологія» характеризується багатовекторністю онтогенезу та масштабністю фракталів, що визначають варіативність динамічно-го нелінійного розвитку. Модель містить чотири вектори онтогенетичного роз-витку, а саме сомато-, психо-, соціо-, екзистенціал-генез та чотири фрактали, що відображують послідовні етапи формування проблемних стратегій харчової по-ведінки у спектрі «переїдання – обмеження в їжі» від фракталу предиспозицій до фракталу розгорнутої клінічної картини різних нозологічних форм (зокрема ожиріння, психогенного переїдання, анорексії та булімії), що свідчить про пере-хід до атрактору хвороби-хаосу через каскад біфуркацій в системі тілесності. Викривлені патерни харчової поведінки (як відхилення від норми) виникають в умовах неврівноваженості та фактично є вибором нової траєкторії розвитку від-повідно до ризомних взаємозв’язків динамічної структури тілесності. Ключові слова: харчова поведінка, феноменологія, континуум «норма – патологія», деформації ваги, проблемна харчова поведінка, травматичний тілесний досвід, модель біо-психо-соціо-духовного розвитку харчової поведінки, аліментарна родина, здоров’язбережувальна компетентність щодо харчової поведінки, нормалізація харчової поведінки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Шебанова В. І. Психологія харчової поведінки : дис. ... докт. психол. наук : 19.00.01 загальна психологія, історія психології / Шебанова Віталія Ігорівна. - Київ, 2017. - 517 с.
Зібрання