Авторська маска в сучасній українській та російській малій прозі

Дата
2017
Автори
Ковінько Марина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність дисертації зумовлена тим, що, незважаючи на багатолітню історію вивчення поняття «авторська маска», українське літературознавство досі не має достатньо робіт, які б системно висвітлили це явище. Здебільшого маємо лише окремі теоретичні та історико-літературні статті [див., наприклад: 24; 45; 52; 53; 54; 77; 121; 138; 228; 278]. З дисертацій можна назвати роботи К. Водоп’янової, на тему авторської маски у творах М. Лєскова [51], і О. Васильків про маску в художньому доробку В. Винниченка та Г. Шкурупія [44]. Потреба в теоретико-методологічних напрацюваннях особливо відчутна у зв’язку з вивченням малої прози, яка в контексті осмислення маски автора часто ігнорується, поступаючись місцем великим прозовим жанрам, зокрема роману. Зовсім відсутні дослідження авторської маски в компаративному дискурсі, які б виявляли спільне та своєрідне у творенні масок у різних літературах, чим і зумовлено вибір теми дисертації. Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в українському літературознавстві здійснено компаративне зіставлення української і російської малої прози зламу тисячоліть задля визначення ознак авторської маски та виявлення основних способів її творення. У ході дослідження напрацьовано та апробовано гнучкий підхід до інтерпретації феномена маски автора та запропоновано типологію масок у двох літературах на основі наративного критерію. З’ясовано, які з характеристик авторської маски можна вважати універсальними, а які властивими розглянутим національним літературам. Значну увагу звернено на роль індивідуально-авторських факторів творення масок і їх кореляцію із загальними тенденціями. Більшість розглянутих у роботі текстів уперше стали об’єктом наукового вивчення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Ковінько М. В. Авторська маска в сучасній українській та російській малій прозі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 – порівняльне літературознавство / Ковінько Марина Володимирівна. - Київ, 2017. 224 с.
Зібрання