Філософія культури як напрям філософської думки України 20-30-х рр. ХХ ст. (історико-філософський аналіз)

Дата
2017
Автори
Вдовиченко Георгій Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність, масштабність і перспективність наукової теми, якій присвячено дисертаційне дослідження - філософія культури як напрям філософської думки України 20-30-х рр. ХХ ст., поступово стають зрозумілішими і цікавішими для нових поколінь вітчизняних та зарубіжних дослідників історії українських філософії й філософії культури. Нововідкрита у найповнішому обсязі лише чверть століття тому - за періоду радянської перебудови, маловідома для переважної більшості громадян УРСР та України епоха вітчизняних історії і культури - "Розстріляне Відродження", стає об'єктом комплексного фахового вивчення й у цих галузях гуманітаристики. Однією з показових ознак професійно-культурної інституціоналізації як наукового, так і культурно-мистецького й суспільно-політичного життя УСРР тієї епохи було становлення національного філософського процесу, а саме системи закладів філософських освіти, науки та культури. Провідну роль у його розвитку відіграли філософські установи ВУАН, УІМЛ i ВУАМЛІН, а саме представляючі їх такі інституції: філософсько-соціологічне відділення УІМЛ, НДІ філософії й природознавства ВУАМЛІН та філософсько-соціологічна секція при кафедрі марксизму-ленінізму в Києві, - які зазнали нищівних репресій і прикрого багаторічного забуття. Відповідно до поставлених дисертантом завдань цього дослідження, вперше комплексно проаналізовано розбудову філософії культури як напряму філософії УСРР 20-30-х рр. ХХ ст. представниками цих установ - засновниками харківської і київської філософських шкіл, і отримано наведені далі основні висновки: 1. Внаслідок комплексного розгляду здобутків наукового вивчення філософії УСРР 20-30-х рр. ХХ ст. у другій половині ХХ ст. - на початку ХХІ ст. класифіковано і проаналізовано два його основні етапи розвитку: 1). в СРСР, а саме в УРСР, РРФСР, МРСР, і за кордоном (50-80-і рр. ХХ ст.); 2). в Україні та за кордоном (90-і рр. ХХ ст. - 10-і рр. ХХІ ст.). Вивчення дисертантом представляючих їх двох основних масивів наукових праць: 1). понад сімдесяти одиниць, переважно статей і монографій, опублікованих у 50-80-х рр. ХХ ст. у СРСР і за кордоном; 2). Майже шістдесяти одиниць, головним чином статей і монографій, опублікованих у 90-х рр. ХХ ст. - 10-х рр. ХХІ ст. переважно в Україні, й за кордоном, - засвідчило, що філософія культури як напрям філософії УСРР 20-30-х рр. ХХ ст. не була об'єктом системного наукового дослідження. Провідну роль у проведенні цих - розпочатих в УРСР після смерті Й. Сталіна, але згорнутих під час "брежневського застою" 70-80-х рр. ХХ ст., студій відіграли учені Інституту філософії ім. Г. Сковороди АН УРСР, ряд яких, насамперед І. Іваньо, розпочали вивчення розвитку філософії культури філософами УСРР 20-30-х рр. ХХ ст. на матеріалах наукової спадщини В. Юринця та П. Демчука. В контексті активного юринцезнавчого пошуку 60-70-х рр. ХХ ст., І. Іваньо констатував розробляння В. Юринцем філософії культури й дослідив ряд її складників, які, як постать і науково-педагогічна діяльність В. Юринця, не раз опинились у полі зору науковців УРСР та української діаспори, у першу чергу М. Шкандрія і М. Роженка, та після розпаду СРСР. 2. Проведене дисертантом комплексне вивчення філософії культури як напряму філософії УСРР 20-30-х рр. ХХ ст. довело, що вона розроблялась харківською і київською філософськими школами в середині 20-х - першій третині 30-х рр. ХХ ст. у контексті трьох галузей їх культурфілософського пошуку - груп досліджень з: 1). історії та теорії марксистсько-ленінської філософії, 2). історії зарубіжних філософської та суспільно-політичної думок; 3). історії українських філософської та суспільно-політичної думок. Першу з цих галузей представляють такі два основні умовні напрями, як: 1). вивчення та розробляння філософії культури марксизму, 2). дослідження вчень провідних діячів ВКП(б) і КП(б)У про радянське національно-культурне будівництво. Другу галузь представляють такі відповідні напрями, як: 1). дослідження специфіки розвитку української культури ХVІІІ - першої третини ХХ ст., 2). Ключові слова: філософія культури, філософія культури УСРР 20-30-х рр. ХХ ст., філософія УСРР 20-30-х рр. ХХ ст., харківська філософська школа, марксизм, українізація, "Розстріляне Відродження", філософсько-соціологічне відділення УІМЛ, ВУАМЛІН, радянське національно-культурне будівництво.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Вдовиченко Г. В. Філософія культури як напрям філософської думки України 20-30-х рр. ХХ ст. (історико-філософський аналіз) : дис. ... д-р. філос. наук : 09.00.01 онтологія, гносеологія, феноменологія / Вдовиченко Георгій Валерійович - Київ, 2017. - 428 с.
Зібрання