Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області

Дата
2016
Автори
Лук’янчук Олена Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
За результатами проведеного дисертаційного дослідження можна зробити такі висновки: 1. Здійснено узагальнення теоретичних уявлень щодо сутності та територіальної організації житлово-комунального господарства. На основі опрацювання наукових положень представників різних напрямів було визначено сутність житлово-комунального господарства як складного, цілісного, багатогалузевого угруповання житлового фонду з одного боку, та підприємств, установ, організацій та відповідної інфраструктури комунальної сфери регіону, з іншого, основним завданням якого є максимальне задоволення житлово-комунальних потреб кінцевого споживача. Для ЖКГ як системного утворення властиві цілісність, ієрархічність та синергетичність. Серед специфічних властивостей житлово-комунального господарства регіону було виділено поєднання виробничих та невиробничих функцій, пов’язаних з матеріальним виробництвом та сферою надання послуг; значна соціальна спрямованість; необхідність гарантованого забезпечення мінімуму послуг незалежно від платоспроможності споживачів; нееластичність, нерівномірність попиту на послуги, його сезонність; просторова розосередженість та диференціація у рівні обслуговування; особлива значущість екологічного та санітарно-епідеміологічного контролю; різноманіття споживачів; ресурсомісткість; багатогалузевий характер; несумісність функціональної та адміністративної підпорядкованості тощо. 2. Визнавши житлово-комунальне господарство у якості об’єкту дослідження суспільної географії, було наголошено на необхідності вивчення його територіальної організації, під якою запропоновано розуміти не тільки особливості його розміщення, але й склад, взаємозв’язок його структурних елементів, який підпорядкований створенню різних варіантів просторових систем на основі оптимізації регіональних пропорцій і створення регіональних територіально-виробничих утворень, а також особливості управління ними. Визначено, що системне дослідження територіальної організації житлово-комунального господарства регіону передбачає детальний аналіз його основних компонентів та взаємозв’язків між ними (дозволяє аналізувати та оцінювати галузевий склад, види обслуговування та окремі матеріальні об’єкти поза залежністю від території та різного роду управлінських зв’язків), факторів розвитку та розміщення (вказує на прив’язаність житлово-комунального господарства до території та визначає його просторове розміщення), а також його функціонально-управлінської структури (вказує на зв’язок між різними ієрархічними рівнями управління ЖКК та якістю управління його об’єктами). Ключові слова: територіальна організація, житлово-комунальне господарство, реформування житлово-комунального господарства, кластерна організація житлово-комунального господарства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Лук’янчук О. М. Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 економічна та соціальна географія / Лук’янчук Олена Миколаївна. - Київ, 2016. - 257 с.
Зібрання