Методика диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбуніх юристів

Дата
2018
Автори
Дружченко Тетяна Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було проведено діахронний аналіз теоретичного та практичного аспектів проблеми упровадження диференційованого навчання іноземної мови в цілому та усного монологічного мовлення зокрема; досліджено стан проблеми диференційованого навчання іноземної мови студентів спеціальності «Право» у ЗВО України; схарактеризовано лінгвальні та екстралінгвальні особливості англійського усного монологічного мовлення майбутніх правознавців. Визначено методичні засади та обґрунтовано зміст диференційованого навчання майбутніх юристів англійського усного монологічного мовлення, здійснено добір навчального матеріалу, визначено одиниці добору: мовні одиниці (фонетичні, лексичні, граматичні), надфразові єдності, цілісні тексти; розроблено підсистему вправ (диференціація змісту яких залежить від рівня самостійності підгрупи) та створено модель організації процесу диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення. Ефективність розробленої методики перевірено й підтверджено в ході експериментального навчання, за результатами якого укладено методичні рекомендації до диференційованого навчання майбутніх юристів англійського усного монологічного мовлення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Дружченко Т. П. Методика диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) / Дружченко Тетяна Петрівна. - Київ, 2018. - 22 с.
Зібрання