Реалізація засади забезпечення доведення винуватості в кримінальному процесі України

Дата
2017
Автори
Трохлюк Олександр Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація спрямована на реалізацію положень Указів Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» від 10 травня 2006 р. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є першим в Україні, після набрання чинності КПК України 2012 року, комплексним дисертаційним дослідженням реалізації засади забезпечення доведення винуватості у кримінальному процесі України, в якому обґрунтовується низка концептуальних і важливих для теорії й практики понять, положень, висновків та рекомендацій, одержаних автором особисто, серед яких найсуттєвішими є такі: вперше: - визначено поняття засади забезпечення доведення винуватості у кримінальному провадженні як окремої, самостійної засади кримінального провадження, якій притаманні ознаки соціальної обумовленості, нормативності, регулятивності, основоположності, системності, універсальності, непорушності й сутність якої полягає у тому, що держава забезпечує, що винуватість особи буде доведена стороною обвинувачення на підставі отриманих доказів у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством України, поза розумним сумнівом і встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили; - запропоновано доповнити чинний КПК України ст. 17-1 «Забезпечення доведення винуватості» наступного змісту: «1. Доведення винуватості здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом. 2. Обов’язок доведення винуватості в кримінальному провадженні покладається на сторону обвинувачення, а у визначених цим Кодексом випадках – на потерпілого. 3. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, здобутих незаконним шляхом. 4. Винуватість особи повинна бути доведена поза розумним сумнівом. 5. Винуватість особи є доведеною з моменту набуття законної сили обвинувальним вироком суду».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Трохлюк О. П. Реалізація засади забезпечення доведення винуватості в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Трохлюк Олександр Петрович. - Київ, 2017. - 210 с.
Зібрання