Матричне управління портфелями типових проектів і програм

Дата
2016
Автори
Латишева Альбіна Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційні методи дослідження ґрунтувалися на використанні теорії систем, методів системного аналізу для визначення компонентів, функцій, структур системи матричного управління портфелями типових проектів і програм; теорії моделювання та методів математичного моделювання з метою побудови матричної моделі управління портфелями типових проектів і програм; методів управління проектами і програмами для аналізу варіантів рішення науково-технічної задачі через проектний підхід та створення організаційних структур управління портфелями типових проектів і програм; методів дослідження операцій для створення методів оптимального управління портфелями типових проектів і програм. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше вирішена наукова задача розробки моделей і методів інтеграції процесів управління проектами і програмами з процесами портфельного управління в єдиній системі матричного управління портфелями типових проектів і програм. Вперше: запропонована матрична модель управління ПТПП, яка базується не на традиційній концепції «управління множиною проектів і програм», а на концепції «поєднання процесів управління проектами і програмами з процесами портфельного управління», що дозволило встановити взаємозв’язок планів проектів портфеля з виробничими планами підприємства, на якому портфель реалізується; запропонована модель оцінки стану портфельної події проекту чи програми, що базується на величині відхилення в портфельних подіях і відображає не абсолютну величину затримки в часі виконання робіт, а визначає відносну оцінку такої затримки і дозволяє запропонувати спільну оцінку відхилень в реалізації портфельних подій. Удосконалено: метод адміністрування портфелів типових проектів і програм шляхом визначення портфельних подій в процесі планування та реалізації окремих проектів і програм, що дає змогу своєчасно виявляти (прогнозувати) проблемні відхилення і робити певні дії для їх уникнення в майбутньому; метод матричного управління портфелями типових проектів і програм шляхом відображення на рівні управління ПТПП ключових подій, що забезпечує своєчасне виявлення порушень у виконанні проекту на рівні управління ПТПП та прийняття необхідних заходів для ліквідації чи зменшення цих порушень. Отримав подальший розвиток: метод ієрархічного планування проектів і програм, що базується на матричній моделі управління портфелями типових проектів і програм, шляхом розподілу функцій планування за рівнями системи управління з їх інтеграцією в єдину систему матричного управління ПТПП.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Латишева Т. В. Матричне управління портфелями типових проектів і програм : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 – управління проектами та програмами / Латишева Тетяна Володимирівна. - Київ, 2016. – 348 с.
Зібрання