Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.

Дата
2017
Автори
Кириченко Юлія Тарасівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведений історіографічний аналіз свідчить, що в сучасній українській історичній науці проблема походження й ранніх етапів етнічної історії українців активно розробляється. Практично усі дослідники поділяють думку про те, що на території сучасної України з найдавніших часів не було повної зміни населення, тому культура українського народу так чи інакше увібрала у себе елементи найвіддаленіших епох. Водночас, дискусійним залишається питання про час відліку історії українського народу. У цьому питанні домінують дві основні теорії. Згідно першої з них, праукраїнська спільність почала формуватися в епоху Великого переселення народів на основі племен антів і склавинів, а в епоху Київської Русі українці постають вже як сформований етнос. Інша точка зору полягає у тому, що український етнос сформувався в результаті розпаду давньоруської народності після ХІІІ ст. Існує також компромісна точка зору, прихильники якої не заперечують існування давньоруської народності, але наголошують, що її носієм був лише елітарний прошарок населення Київської Русі. Загалом, жодна з концепцій на сьогоднішній день не є домінуючою, але помітно, що саме ранньосередньовічна версія походження українців здобуває дедалі більше прихильників серед науковців. Лише із здобуттям Україною незалежності поставлена нами проблема почала комплексно вивчатися з урахуванням різних теоретико-методологічних підходів до вивчення питань етногенезу. Українські вчені будуючи свої концепції проводили історіографічний аналіз попередніх праць з цієї проблематики. Незважаючи на це в сучасній історіографії ми можемо зустріти і прихильників радянської концепції давньоруської народності і виведення українців з трипільців чи більш давніх племен тим самим формуючи та поширюючи нові міфи про предків українського народу. Що стосується історіографічної складової, то сьогодні ми можемо спостерігати, що різні науковців можуть використовувати одну і ту ж працю для підтвердження своїх різних концепцій етногенезу українців. Тобто, сучасні науковці посилаючись на праці М. Грушевського можуть обґрунтовувати як ранньосередньовічну теорію етногенезу українського народу так і концепцію давньоруської народності. Це пояснюється, тим що і на сьогодні поставлена проблема містить суттєву політичну складову та моє використовуватися як ідеологічно зброя у боротьбі з опонентами. Так, наприклад, сучасна російські та білоруські науковців навіть не ставлять під сумнів концепцію давньоруської народності, оскільки вона узгоджується із запитами суспільно-політичного характеру.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Кириченко Ю. Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 – етнологія / Кириченко Юлія Тарасівна. - Київ, 2017. – 280 с.
Зібрання