Механізми публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки України

Дата
2023
Автори
Іванова Вікторія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі здійснено концептуалізацію напрямків удосконалення механізмів публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки України в умовах євроінтеграції та зовнішньої агресії РФ. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації отримано нові наукові результати, які в сукупності дали змогу розв’язати важливу наукову проблему – обґрунтування теоретико-методологічних засад та практичних пропозицій щодо вдосконалення механізмів публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки України, що створює підґрунтя для науково обґрунтованого реактивного та проактивного реагування на загрози зовнішньоекономічній безпеці України в умовах докоріних змін у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі України зумовлених перебігом подій російсько-української війни та реалізацією євроінтеграційного зовнішньополітичного курсу України. В дисертаційному дослідженні розроблено періодизацію новітньої історії становлення та розвитку системи економічної безпеки України, а також доведено, що в Україні загалом сформувалася власна модель національної економічної безпеки зі своїми перевагами і недоліками, визначено актуальні виклики та загрози економічній безпеці України в умовах глобальних трансформацій та повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Встановлено, що комплексних досліджень з проблематики удосконалення механізмів публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки сучасної України в умовах євроінтеграції та повномасштабного вторгнення РФ на територію України на сьогодні обмаль. В дисертаційній роботі побудовано категоріальну модель публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки, що структурно містить три рівні. До першого належать поняття і категорії щодо концептуальних засад дисципліни – публічне управління; до другого рівня входять поняття і категорії, що відображають процеси формування механізмів публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки; третій рівень охоплює поняття, що відтворюють організацію розробки та реалізації політики забезпечення економічної безпеки, організацію розбудови системи та механізмів публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки. Ключові слова: зовнішньоекономічна безпека, міжнародна економічна безпека, національна економічна безпека, публічне управління, інституціональне середовище публічного управління національною безпекою, інституціональна матриця публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки, система публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки, механізми публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки.
At the dissertation research, a public management conceptualization of directions for improving public administration and governance mechanisms in the field of foreign economic security of Ukraine in the conditions of European integration and external aggression of the Russia was carried out. The scientific novelty of the obtained results lies in the fact that the dissertation received new scientific results of the study of domestic and foreign experience in the formation of public administration and governments mechanisms in the field of foreign economic security in the context of the internationalization of the economy, which together make it possible to solve an important scientific problem in the field of public management in relation to theoretical -methodological aspects, the development of scientific and practical recommendations for increasing the efficiency of public management mechanisms in the field of foreign economic security of Ukraine in the conditions of European integration and of the Russian-Ukrainian war, in the context of fundamental changes in the external and internal security environment of Ukraine. The dissertation research developed a periodization of the recent history of the formation and development of the economic security system of Ukraine, and also proved that in general Ukraine has formed its own model of national economic security with its advantages and disadvantages, identified current challenges and threats to the economic security of Ukraine in the conditions of global transformations and Russian-Ukrainian war. It has been established that there are currently few comprehensive studies on the issue of improving public administration in the field of foreign economic security of modern Ukraine in the conditions of European integration and the Russian-Ukrainian war. At the dissertation was built a categorical model of public administration in the field of foreign economic security, which structurally contains three levels. The first includes concepts and categories related to the conceptual foundations of the discipline - public administration; the second level includes concepts and categories that reflect the processes of formation of public administration mechanisms in the field of foreign economic security; the third level covers concepts that reproduce the organization of the development and implementation of economic security policies, the organization of the development of the system and mechanisms of public administation in the field of foreign economic security. It has been found out that in order to substantiate the theoretical and methodological foundations of public administration in the field of foreign economic security, in the domestic scientific discourse of public administration, the following are used: institutional paradigm, structural-functional approach, conflict paradigm, network paradigm, system-activity paradigm of public administration, as well as technological (procedural), regulatory and design paradigms of project activity. Key words: international economic security, national economic security, foreign economic security, public administration / public management, institutional environment of public administration of national security, institutional matrix of public administration in the field of foreign economic security, system of public administration in the field of foreign economic security, mechanisms of public administration in the field of foreign economic security.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Іванова В. М. Механізми публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки України : дис. … д-ра наук з державного управління : 25.00.02 – механізми державного управління / Іванова Вікторія Миколаївна. - Київ, 2023. - 390 с.
Зібрання